Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 6376e57614
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/ca/communityguidelines.json
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

Committed changes a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

<strong>CLes conversation tends to revolve around casual chatting and productivity or life improvement tips</strong>. Because the Tavern chat can only holdes solen girar al voltant de temes casuals, consells de productivitat o de com millorar la vida</strong>. Com que el xat de la taverna només pot contenir 200 meissatges, <strong>it isn't a good place for prolonged conversations on topics, especially sensitive one no és un bon lloc per converses llargues sobre alguns temes, sobretot els delicats</strong> (ex.per exemple: poliítics,am religionó, depression, whetheó, si s'hauria de prohibir or not goblin-hunting should be banned, etc.). These conversations should be taken to an applicable Guild. A Mod may direct you to a suitable Guild, but it is ultimately your la caça de follets, etc.). Aquestes converses s'haurien de traslladar a un gremi de temàtica adequada. Un moderador et pot guiar a un gremi adequat però al final és responsiability to find and post in the appropriate placeat teva trobar i publicar al lloc adequat.
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

The Tavern is the main spot for Habiticans to mingle. Daniel the Innkeeper keeps the place spic-and-span, and Lemoness will happily conjure up some lemonade while you sit and chat. Just keep in mindLa taverna és l'epai principal de socialització. Daniel l'hosteler manté el lloc net i ordenat i Lemoness farà aparèixer llimonada mentre seieu a xatejar. Només heu de tenir en compte
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

La Ttaverna
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

Furthermore, someA més a més, alguns espais puúblic spaces in Habitica haves d'Habitica tenen normes additcional guidelines.
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

<strong>If you see a post that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the Si veieu alguna publicació que creieu que viola les normes de l'espai públic descrites anteriorment o si veieu alguna publicació que us incumbeixi o us incomodi, podeu cridar l'attention of Mció dels moderatdors and Staff by clicking the fo personal fent clic a lag icon to report it</strong>. A Staff member or Ma de la bandera per denunciar-ho</strong>. Un membre del personal o moderatdor will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “rà el més aviat possible. Tingueu en compte que denunciar publicacions innocents de manera intencionada és una infracció d'aquestes normes (vegeu: "Infractcions”). PMs cannot be flagged at this time, so if you need to report a PM, please contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the h"). Actualment no es poden denunciar els MPs, de manera que si n'heu de denunciar un, si us plau contacteu els moderadors a través del formulari de la pàgina “Contacta'ns”, on també pots accedir a través delp menu byú d'ajuda fent clicking a “<a href='http://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact tha l'equip de Mmoderation Teamdors</a>.” You may want to do this if there arePot ser que vulgeu fer això si hi ha muúltiples problematic posts by the sameublicacions problemàtiques d'una mateixa person ina different Guilds, or if thes gremis o si la situationció requieres some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have aix una explicació. Ens podeu contactar en la vostra llengua si us és més còmode. Pot ser que haguem d'utilitzar el Traductor de Google, però volem que us sentiu còmodes si ens heu de contactar per un problema.
a month ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

Committed changes a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

<strong>Private MeEls missatges (PMprivats (MPs)</strong> have sotenen normes additcional guidelines. If someones. Si algú us has blocked you, do not contact them elsewhere to ask them to unblock you. Additionally, you should not send PMs to someone asking for support (sincequejat, no els contacteu des d'un altre lloc per demanar que us desbloquejin. A més, tampoc hauríeu d'enviar MPs demanant ajuda perquè les respostes puúblic answers to support questions are helpful to the community). Finally, do not send anyone PMs begging for a gift ofques a preguntes d'ajuda són útils per la cominutat. Per acabar, no envieu MPs a ningú demanant regals com gemmes or a subscriptcion, as this can be considered spammings perquè podria ser considerat un comentari brossa.
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

<strong>In private spaces</strong>, users have more freedom to discuss whatever topics they would like, but they still may not violate the TAls espais privats</strong> els usuaris tenen més llibertat per debatre qualsevol tema que vulguin però no poden violar els termes and Ci conditcions, including posting slurs or any. Això inclou publicar insults o qualevol contingut discriminatoryi, violent, or threatening content. Note that, because Challenge names appear in the winner's amenaçador. Tingueu en compte que, com que el nom del repte apareix al perfil puúblic profile, ALL Challenge names must obey the public space guidelines, even if they appear in a private spacedel guanyador, TOTS els reptes han de seguir les normes dels espais públics, encara que apareixin en un espai privat.
a month ago
Xatber

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesCatalan

<strong>We highly discourage the exchange of personal information --Desaconsellem l'intercanvi d'informació personal als espais públics, particularlyment information that can be used to identify you -- in public chat spaces</strong>. Identifying information canció que us pugui identificar</strong>. La informació identificadora pot incoludre but is not limited to: yourperò no es limita a: la vostra address, your email address, and your API token/password. This is for your safety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked for personal information in a private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff andça, correu electrònic i contrassenya del codi de l'API. És per la vostra seguretat! El personal o els moderados poden eliminar aquestes publicacions a la seva discreció. Si us demanen informació personal a un gremi privat, equip o MP, recomanem que ho rebutgeu educadament i alerteu al personal o moderatdors by either 1) flagging theo bé 1) denunciant el meissatge if it isi és ien a Party or private Guild,un equip o gremi privat or 2) filling out theemplenant el <a href='http://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Cformulari de contact Forme</a> and including screenshotsincloent-hi captures de pantalla.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 3,515 22,878
Translated 100% 126 3,515 22,878
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 67% 85 1,663 11,011

Last activity

Last change Feb. 13, 2020, 7:40 p.m.
Last author Berta

Activity in last 30 days

Activity in last year