Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Added code to update user tag list along with the existing code that already involves updating the user documents of challenge members (#12312) a388abc124
tsukimi2 authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/pl/communityguidelines.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / CommunityguidelinesPolish

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
None

Source string changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

<a href='https://trello.com/b/EpoYEYod/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>The Main TrelloFeedback Form</a>: for site and app feature requests.
a month ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Committed changes a month ago
So there you have it, brave Habitican -- the Community Guidelines! Wipe that sweat off of your brow and give yourself some XP for reading it all. If you have any questions or concerns about these Community Guidelines, please reach out to us via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a> and we will be happy to help clarify things.
To by było na tyle, odważni Habitanie, jeśli chodzi o regulamin społeczności! Otrzyj pot ze swego czoła i przyznaj sobie nieco PD za przeczytanie tego w całości. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy zastrzeżenia na temat tego regulaminu społeczności, skontaktuj się z nami poprzez <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularz kontaktu z moderatorami</a>, chętnie wyjaśnimy wątpliwości.
a month ago
Additionally, the sensitive material should be topical -- bringing up self-harm in a Guild focused on fighting depression may make sense, but is probably less appropriate in a music Guild. If you see someone who is repeatedly violating this guideline, especially after several requests, please flag the posts and notify the moderators via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a>.
Ponadto, wrażliwe materiały powinny być tematyczne -- wspominanie o autoagresji w Gildii skupiającej się na walce z depresją może mieć sens, ale prawdopodobnie jest mniej odpowiednie w gildii muzycznej. Jeśli zauważysz osobę wielokrotnie naruszającą niniejsze wytyczne, zwłaszcza po kilku zgłoszeniach, zgłoś wpis i powiadom moderatorów poprzez <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularz Kontaktu z Moderatorem</a>.
a month ago
<strong>If you see a post that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “Infractions”). PMs cannot be flagged at this time, so if you need to report a PM, please contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the help menu by clicking “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact the Moderation Team</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem.
<strong>Jeśli zobaczysz wpis, który Twoim zdaniem narusza opisane powyżej wytyczne przestrzeni publicznej lub wpis, którego się obawiasz albo wprowadza Cię w zakłopotanie, możesz zwrócić uwagę Moderatorów i Zespołu zgłaszając go poprzez kliknięcie ikonki z flagą</strong>. Członek zespołu lub Moderator zajmie się tą sprawą, tak szybko, jak to będzie możliwe. Pamiętaj, że umyślne zgłaszanie niewinnych postów stanowi naruszenie niniejszych Wytycznych (patrz poniżej w "Naruszeniach"). Wiadomości prywatne (PM) nie mogą obecnie być zgłaszane w ten sposób, jeśli więc potrzebujesz zgłosić Wiadomość Prywatną, proszę skontaktować się z Moderatorami poprzez formularz na stronie "Skontaktuj się z nami" do której masz również dostęp z menu Pomocy poprzez kliknięcie “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Skontaktuj się z Drużyną Moderatorów</a>.” Możesz to zrobić również wtedy, gdy pojawiło się wiele problematycznych wpisów tej samej osoby w różnych gildiach lub jeśli sytuacja wymaga wyjaśnienia. Możesz napisać do nas w swoim ojczystym języku jeśli tak jest Tobie łatwiej: możemy potrzebować skorzystać z tłumacza Google, ale chcemy, abyś czuł się swobodnie, kontaktując się z nami w sprawie jakiegoś problemu.
a month ago
<strong>We highly discourage the exchange of personal information -- particularly information that can be used to identify you -- in public chat spaces</strong>. Identifying information can include but is not limited to: your address, your email address, and your API token/password. This is for your safety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked for personal information in a private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff and moderators by either 1) flagging the message if it is in a Party or private Guild, or 2) filling out the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a> and including screenshots.
<strong>Mocno odradzamy wymianę danych osobowych w publicznych miejscach rozmów - zwłaszcza informacji umożliwiających identyfikację użytkownika</strong>. Dane identyfikacyjne mogą obejmować między innymi: twój adres zamieszkania, twój adres e-mail oraz twój token API/hasło. To dla twojego bezpieczeństwa! Personel lub moderatorzy mogą usunąć takie wiadomości wg własnego uznania. Jeżeli ktoś zapyta cię o informację osobową w prywatnej gildii, drużynie czy w prywatnej wiadomości, stanowczo zalecamy, aby uprzejmie odmówić oraz zawiadomić personel i moderatorów poprzez: 1) oflagowanie wiadomości, jeśli jest ona opublikowana w drużynie lub prywatnej gildii, lub 2) wypełniając <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularz Kontaktu z Moderatorem</a> i załączając zrzuty ekranów.
a month ago
<strong>Divisive/contentious conversations should be reported to mods</strong> by flagging the messages involved or using the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a>. If you feel that a conversation is getting heated, overly emotional, or hurtful, cease to engage. Instead, report the posts to let us know about it. Moderators will respond as quickly as possible. It's our job to keep you safe. If you feel that more context is required, you can report the problem using the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a>.
<strong>Spory/kontrowersje należy zgłaszać moderatorom</strong> zaznaczając odpowiednie wpisy, których to dotyczy lub używając <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularza Kontaktu z Moderatorem</a>. Jeśli czujesz, że rozmowa staje się zbyt gorąca, nadmiernie emocjonalna lub krzywdząca, przestań się angażować. Lepiej zgłoś wpis, abyśmy się o nim dowiedzieli. Moderatorzy odpowiedzą tak szybko, jak to tylko możliwe. To nasza powinność aby zapewnić twoje bezpieczeństwo. Jeśli uważasz, że problem wymaga przedstawienia szerszego kontekstu, możesz zgłosić to i opisać przy pomocy <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularza Kontaktu z Moderatorem</a>.
a month ago
These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Wikia (aka wiki). Sometimes, unforeseen situations will arise, like a new source of conflict or a vicious necromancer. When this happens, the mods may respond by editing these guidelines to keep the community safe from new threats. Fear not: you will be notified by an announcement from Bailey if the guidelines change.
Te zasady stosuje się do wszystkich przestrzeni społecznych, których używamy, łącznie z (ale nie tylko) Trello, GitHubem, TransifexWeblatem i Wikią (aka wiki). Czasem zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, na przykład konflikt uknuty przez złośliwego nekromantę. Kiedy tak się dzieje, modzieratorzy mogą zareagować przez modyfikację zasad, by ochronić społeczność przed nowymi zagrożeniami. Nie martwcie się: jeśli coś się w nich zmieni, powiadomi was o tym Bailey.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 3,503 22,832
Translated 99% 123 3,492 22,637
Needs editing 0% 1 11 195
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 20, 2020, 6:13 p.m.
Last author Adrian Wloszynski

Activity in last 30 days

Activity in last year