Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/sv/communityguidelines.json
Committed changes 4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesSwedish

Habitica hasr two kinds of social spacesvå typer av sociala platser: publick, andoch private. Public spaceska platser incklude the Tavernrar Världshuset, Publicka Guildslen, GitHub, Trello, and theoch Wikin. Private spaces are Pa platser är privatea Guilds, Party chat, andlen, Sällskapschatten, och Privatea Messages. All Display Namesddelanden. Alla Visningsnamn muåst comply with the public space guidelines. To change your Display Ne följa riktlinjerna för de offentliga platserna. För att ändra ditt Visningsnamen, go on theå på webbsite to User > Profile and click on the "Edit" buttondan till Användare > Profil och klicka på "Redigera".
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesSwedish

Interacktionser in Habitica
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesSwedish

To help keep everyone safe, happy, andFör att hjälpa alla att känna sig säkra, glada, och producktivea in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you st gemenskapen, har vi några riktlinjer. Vi har noggrant utformat dem för att de ska vara så vänliga och lättlästa som möjligt. Var vänligt att ta tiden att läsa dem innan du börjart chattinga.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesSwedish

Greetings, adHälsningar, äventuyrarer! WelcoVälkommen toill Habitica, the land ofet av producktivityet, healthy living, and the occasional rampagingälsosammt levande, och de tillfälliga härjande gryphon. WeVi have a cheerful community full of helpful people supporting each other on their way to self-improvement. To fit in, all it takes is ar en glad gemenskap full av hjälpsamma människor som stödjer varandra på vägen till självförbättring. För att passa in krävs det en positive attitude, ayd, ett respecktful manner, and the understanding that everyone has different skills and limitations -- including you! Habiticans are patient with one another and try to help whenever they clt sätt och förståelsen att alla har olika färdigheter och begränsningar -- Inklusive dig! Habiticaner är tålmodiga med varandra och försöker hjälpa till när de kan.
4 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesSwedish

Vidare, bör det känsliga materialet bör vara aktuellt -- Att ta upp självskadebeteende i ett Gille fokuserad på att motarbeta depression är logiskt, men det är mindre lämpligt i ett Gille om musik. Om du ser någon som upprepande bryter mot denna riktlinje, speciellt efter flera tillsägelser, var vänlig och flagga inläggen och meddela moderatorerna via <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Kontaktformuläret</a>.
4 months ago
So there you have it, brave Habitican -- the Community Guidelines! Wipe that sweat off of your brow and give yourself someå här har du det, modiga Habitican -- Gemenskapens Riktlinjer! Torka avsvetten från din panna och ge dig själv XP foör reading itatt du läste allt. If you have any questions or concerns about these Community Guidelines, please reach out to uOm du har några frågor eller farhågor om Gemenskapens Riktlinjer, var vänligt att kontakta oss via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator CKontact Form</a> and we will be happy to help clarify thingsktformuläret</a> och vi är glada att klagöra det för dig.
4 months ago
Additionally, the sensitive material should be topical -- bringingVidare, bör det känsliga materialet bör vara aktuellt -- Att ta upp self-harm in ajälvskadebeteende i ett Guildle fockused on fighting depression may make sense, but is probably less appropriate in a music Guild. If you see someone who is repeatedly violating this guiderad på att motarbeta depression är logiskt, men det är mindre lämpligt i ett Gille om musik. Om du ser någon som upprepande bryter mot denna riktlinje, especiaelly at efter several requests, please flag the posts and notify theflera tillsägelser, var vänlig och flagga inläggen och meddela moderators via theerna via <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator CKontact Formktformulär</a>.
4 months ago
<strong>If you see a post that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member oOm du ser ett inlägg som du tror bryter mot riktlinjer för det offentliga rummet som beskrivs ovan, eller om du ser ett inlägg som oroar dig eller gör dig obekväm, kan du göra att Moderatorer och Personal uppmärksammar det genom att klicka på flaggikonen och rapportera det</strong>. En Personal medlemm eller Moderatoer will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally rekommer svara på situationen så snart som möjligt. Observera att avsiktligt rapportering innocent posts is an infraction of these Guidelinesav oskyldiga inlägg är en överträdelse av dessa riktlinjer (see below in “Infractions”). PMs cannot be flagged at this time, so if you need to report a PM, please contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the henedan i "Överträdelser"). PM kan inte bli flaggade för tillfället, om du behöver rapporetar ett PM var vänlig att kontakta Moderatorerna genom formuläret på "Kontakta Oss" sidan, som du också kan komma åt via hjälp menu by clicking “yn genom att klicka på "<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>CKontact thekta Moderation Tsteamet</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the Det kan vara fördelaktigt att göra detta om det finns flera problematiska inlägg av samema person in different olika Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easierlen, eller om situationen kräver en förklaring. Du kan kontakta oss i ditt modersmål om det är lättare foör you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable aboudig: vi kan behöva använda Google Översätt, men vi vill att du ska känna dig bekväm med att ckontacting us if you have akta oss om du har problem.
4 months ago
<strong>We highly discourage the exchange ofVi uppmuntrar inte utbytet av personalig information -- particularlysärskilt information that can be used to identify yousom kan användas för att identifiera dig -- in publicka chat spacestrum </strong>. Identifyingierande information ckan incklude but is not limited to: yourra, men är inte begränsat till: din address, your email address, and your API token/password. This isdin e-postadress, och din API Pollett/lösenord. Detta är foör your safdin säkerhety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked forPersonal eller moderatorer får ta bort sådana inlägg på eget tycke. Om du blir ombedd att dela personalig information in a ett private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff and moderators by either 1) flagging the message if it is in a Party or private Guild, ole, Sällskap eller PM, we rekomenderar starkt att du artigt vägrar och meddelar personal eller moderatorer genom att 1) flagga meddelandet om det är i ett Sällskap eller Gille, eller 2) fiylling out theer i <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator CKontact Formktformulär</a> andoch inckluding screenshotserar skärmbilder.
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 3,515 22,878
Translated 100% 126 3,515 22,878
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 46% 59 2,282 14,903

Last activity

Last change Nov. 26, 2019, 7:47 a.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year