Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(cors): allow authorization header d861236f44
paglias authored 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/bg/communityguidelines.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / CommunityguidelinesBulgarian

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
None

Source string changed

Habitica / CommunityguidelinesBulgarian

<a href='https://trello.com/b/EpoYEYod/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>The Main TrelloFeedback Form</a>: for site and app feature requests.
a month ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesBulgarian

Committed changes a month ago
So there you have it, brave Habitican -- the Community Guidelines! Wipe that sweat off of your brow and give yourself some XP for reading it all. If you have any questions or concerns about these Community Guidelines, please reach out to us via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a> and we will be happy to help clarify things.
И така, храбри хабитиканецо, това са Обществените правила! Изтрийте потта от челото си и си дайте малко опит за прочитането на всичко това. Ако имате въпроси или притеснения относно тези правила, моля, свържете се с нас чрез <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>формуляра за връзка с модератор</a> и с радост ще Ви помогнем.
a month ago
The announcement, message, and/or email that you receive explaining the consequences of your actions is a good source of information. Cooperate with any restrictions which have been imposed, and endeavor to meet the requirements to have any penalties lifted.
Обявлението, съобщението и/или е-писмото, което ще получите, обясняващо последствията от действията Ви е добър източник на информация. <strong>Съобразете се с определените Ви ограничения и се постарайте да спазвате правилата, за да Ви бъде премахнато наказанието.</strong>
a month ago
Imuki

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesBulgarian

Putting users on "Probation"
Поставяне на потребители на "Изпитателен Срок".
a month ago
Putting users on "Probation"
Поставяне на ипотребители на "Изпитателен сСрок".
a month ago
Additionally, the sensitive material should be topical -- bringing up self-harm in a Guild focused on fighting depression may make sense, but is probably less appropriate in a music Guild. If you see someone who is repeatedly violating this guideline, especially after several requests, please flag the posts and notify the moderators via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a>.
Освен това, когато се обсъждат такива неща, те трябва да са по темата — обсъждането на самонараняване може да има смисъл в гилдия за борба с депресията, но споменаването му може да не е толкова подходящо в музикална гилдия, например. Ако видите някого, който често нарушава това правило, особено ако вече му е обърнато внимание на това, моля, докладвайте публикациите му и се свържете с модераторите чрез <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>формуляра за връзка с модераторите</a>.
a month ago
<strong>If you see a post that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “Infractions”). PMs cannot be flagged at this time, so if you need to report a PM, please contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the help menu by clicking “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact the Moderation Team</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem.
<strong>Ако видите публикация, който според Вас нарушава обществените правила, описани по-горе, или която се отнася до Вас или Ви кара да се чувствате неудобно, можете да я посочите на модераторите и екипа като щракнете върху иконката за докладване.</strong> Член на екипа или модератор ще обърне внимания на ситуацията възможно най-скоро. Имайте предвид, че нарочното докладване на най-обикновени публикации, които нямат проблеми, е нарушение на правилата (вижте по-долу в раздела „Нарушения“). В момента не могат да се докладват лични съобщения, така че ако имате нужда да докладвате ЛС, моля, свържете се с модераторите чрез страницата за „Връзка с нас“, която можете да достъпите и чрез помощното меню, като натиснете „<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Връзка с екипа на модераторите</a>“. Това може да Ви потрябва, ако сте забелязали няколко проблемни публикации от един и същ човек в няколко гилдии, или ако ситуацията изисква по-подробно обяснение. Можете да се свържете с нас на собствения си език, ако това Ви е по-лесно – може да се наложи да използваме преводача на Гугъл, но за нас е по-важно да не се притеснявате да докладвате нещата, които Ви притесняват.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 3,503 22,832
Translated 99% 123 3,492 22,637
Needs editing 0% 1 11 195
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 20, 2020, 2:16 p.m.
Last author Toni

Activity in last 30 days

Activity in last year