Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/vi/communityguidelines.json
Resource update 4 months ago
None

Resource update

Habitica / CommunityguidelinesVietnamese

Resource update 8 months ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesVietnamese

Committed changes 11 months ago
<strong>If you see a post or private message that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post or private message that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “Infractions”). You can also contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the help menu by clicking “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact the Moderation Team</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem.
<strong>Nếu bạn thấy một bài viết mà bạn tin rằng là đã vi phạm Quy định của không gian công cộng được nêu ra ở trên đây, hoặc bạn thấy một bài viết có liên quan tới bạn hoặc làm bạn không thoải mái, bạn có thể đưa nó tới tầm mắt của những Điều hành viên và Nhân viên bằng cách bấm vào nút lá cờ để báo cáo nó</strong>. Một Nhân viên hoặc Điều hành viên sẽ trả lời vấn đề nhanh nhất có thể. Vui lòng lưu ý rằng cố ý báo cáo bài viết bình thường là một sự vi phạm trong các Quy định (xem phần dưới trong "Những hành vi vi phạm"). Những tin nhắn riêng tư không thể gắn cờ ở thời điểm này, vì vậy nếu bạn cần báo cáo một tin nhắn riêng, vui lòng liên hệ nhữngBạn cũng có thể liên lạc với Điều hành viên bằng biểu mẫu ở trang "Liên hệ với chúng tôi", nơi bạn có thể truy cập từ menuục giúp đỡ bằng cách bấm vào "<a href='http://contact.habitica.com/' target='_blank'>Liên hệ với Đội ngũ Quản trị viên</a>." Bạn có thể muốn làm việc này nếu có nhiều bài viết có vấn đề được tạo bởi cùng một người trong những Bang hội khác nhau, hoặc nếu vấn đề cần giải thích. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nếu như điều đó dễ dàng hơn với bạn: chúng tôi có thể phải dùng Google Dịch, nhưng chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái về việc liên lạc với chúng tôi nếu bạn có một vấn đề.
11 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / CommunityguidelinesVietnamese

New string to translate 11 months ago
Resource update 11 months ago
None

Source string changed

Habitica / CommunityguidelinesVietnamese

<strong>If you see a post or private message that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post or private message that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “Infractions”). PMsYou cannot be flagged at this time, so if you need to report a PM, please also contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the help menu by clicking “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact the Moderation Team</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem.
11 months ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesVietnamese

Committed changes a year ago
Repeatedly Violating Public Space Guidelines
Repeatedly Violating Public Space GuidelinesVi phạm Nội quy Cộng đồng lặp đi lặp lại
a year ago
<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>The Feedback Form</a>: for site and app feature requests.
<a href='https://trello.com/b/EpoYEYod/' target='_blank'>The Main Trello</a>: for site feature requestsdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>The Feedback Form</a>: cho yêu cầu tính năng mới của trang web và ứng dụng.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 122 3,407 22,286
Translated 100% 122 3,407 22,286
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 35% 43 704 4,708

Last activity

Last change July 23, 2020, 2:21 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year