Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/front.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/front.json
Translation file website/common/locales/fil/front.json
None

Committed changes

Habitica / FrontFilipino

Committed changes yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

The **iPhone & Android** apps let you take care of business on the go. We realize that logging into the website to click buttons can be a drag.
Ang **iPhone & Android** apps ay nakatutulong sa'yo upang makatapos ng gawain kahit saan. Napagtanto namin na ang pag-login gamit ang website ay nakakapagod.
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Apps and Extensions
Apps at Extensions
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Challenges let you compete with friends and strangers. Whoever does the best at the end of a challenge wins special prizes.
Isang uri ng pakikipagkumpitensya sa iyong mga kaibigan at sa mga hindi kakilala ang mga Hamon. Kung sino ang pinakamagaling sa pagtapos ng bawat hamon ay makatatanggap ng mga espesyal na premyo.
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Challenge Each Other
Hamunin ang Bawat Isa
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

What's a Role Playing Game without battles? Fight monsters with your party. Monsters are "super accountability mode" - a day you miss the gym is a day the monster hurts *everyone!*
Anong Role Playing Game ang walang labanan? Lumaban ng mga halimaw kasama ang iyong partido. Ang mga halimaw ay "super accountability mode" - ang araw na hindi ka nag-gym ay ang araw na sasaktan ng halimaw ang *lahat!*
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Fight Monsters
Lumaban ng mga Halimaw
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

While you can play Habitica solo, the lights really turn on when you start collaborating, competing, and holding each other accountable. The most effective part of any self-improvement program is social accountability, and what better an environment for accountability and competition than a video game?
Bagama't makakapaglaro ka mag-isa ng Habitica, mas maraming oportunidad ang makukuha kapag ika'y nakipagtulungan, nakipagkompitensya, at nanagot sa isa't isa. Ang pinakaepektibong parte ng kahit anong programa para sa pansariling-kaunlaran ay ang social accountability, at ano pa nga bang mas magandang kapaligiran para sa pananagutan at kumpetisyon kun'di ang isang video game?
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Social Productivity
Social Productivity
yesterday
lanceoli

New translation

Habitica / FrontFilipino

Compete With Friends, Join Interest Groups
Makipagkumpitensya sa mga Kaibigan, Sumali sa Interest Groups
yesterday
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 180 2,083 13,138
Translated 23% 42 349 2,219
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 15, 2021, 6:44 a.m.
Last author Lance Edward Torres Oli

Activity in last 30 days

Activity in last year