Translation status

Strings328
5.7% Translate
Words3278
4.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Gear 85.9% 83.8% 0.1% 76.1% 0.0% 0.2% Translate
Settings 95.2% 96.2% 0.9% 52.6% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 81.8% 76.1% 0.0% 39.5% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 36.5% 0.0% 2.3% Translate
Content 86.7% 81.0% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.5% 98.5% 0.0% 68.8% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 59.1% 0.0% 0.5% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 94.0% 94.2% 1.4% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 13.8% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 94.9% 93.4% 0.0% 56.5% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.4% 62.0% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 91.8% 95.4% 0.0% 73.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 96.4% 96.5% 1.7% 20.4% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Pets 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.6% 97.0% 0.3% 60.4% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 02d6b77a03, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/front.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/front.json
Translation file website/common/locales/vi/front.json
When User Action Detail Object
11 days ago SabreCat Committed changes Habitica/Front - Vietnamese
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Kiến nghị Lỗi
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Dọn dẹp phòng
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Sử dụng Habitica trong công việc kinh doanh của bạn
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Sắp xếp và Xử lí Hộp thư
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Sản phẩm tuyệt vời, chỉ mới sử dụng một vài ngày trước và đã có ý thức và năng suất hơn với thời gian của bản thân!
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Có Nhiệm vụ liên tục thực sự thúc đẩy tôi làm tất cả những Công việc hằng ngày và làm tất cả Việc cần làm. Động lực lớn nhất của tôi là không để Tổ đội mình thất vọng.
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Không thể KHÔNG nói về [Habitica] trong bài phát biểu của tôi ở Madrid. Công cụ buộc-phải-có cho những người làm tự do mà vẫn cần có khách.
12 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica/Front - Vietnamese
Bằng cách bấm vào nút bên dưới, bạn đã cho thấy rằng bạn đã đọc và đồng ý với <a href='/static/terms'>Điều khoản Dịch vụ</a> và <a href='/static/privacy'>Chính sách Bảo mật</a>.
3 weeks ago None Committed changes Habitica/Front - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 328 3278
Translated 5.7% 19 133
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.2% 4

Last activity

Last change Jan. 16, 2020, 10:21 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year