Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 1a769d4a45
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/tasks.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/tasks.json
Translation file website/common/locales/vi/tasks.json
None

Committed changes

Habitica / TasksVietnamese

Committed changes 2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

Checklists are supported only on Dailies and To Do's
Checklists are supported only on Dailies and To-DosDanh mục chỉ được hỗ trợ cho Việc hằng ngày và Việc cần làm
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

For inspiration, check out these <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos' target='_blank'>sample To Do's</a>!
Để có ý tưởng, hãy xem <a href='http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos' target='_blank'>mẫu Việc Cần Làm</a>!
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

Breaking a To Do down into a checklist of smaller items will make it less scary, and will increase your points!
Chia nhỏ Việc Cần Làm thành một danh mục những việc nhỏ sẽ làm nó nhìn đỡ sợ hơn, và sẽ tăng Điểm Kinh Nghiệm cho bạn nữa!
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

To Do's never hurt you! They only award Gold and Experience.
Việc Hàng Ngàycần làm sẽ không bao giờ làm thương bạn! Chúng sẽ luôn cho bạn Vàng và Điểm Kinh Nghiệm.
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

To Do's start yellow, and get redder (more valuable) the longer it takes to complete them.
Việc Cần Làm bắt đầu từ màu vàng, và sẽ đỏ dần (giá trị hơn) theo thời gian bạn cần để hoàn thành nó.
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

Are you sure you want to delete this <%= type %>?
Bạn có chắc muốn xóa <%= type %> này không?
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

Delete this <%= type %>
Xóa <%= type %> này
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

To Do's need to be completed once. Add checklists to your To Do's to increase their value.
Việc cần làm cần được hoàn thành một lần. Thêm danh mục vào Việc cần làm của bạn để tăng giá trị của chúng.
2 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / TasksVietnamese

New To Do's (one per line)
Việc Cần Làm mới (một cho mỗi dòng)
2 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 213 1,586 9,155
Translated 100% 213 1,586 9,155
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 37% 79 638 3,699

Last activity

Last change July 6, 2020, 3:56 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year