Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0cc7c4a078
Melior authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/rebirth.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/rebirth.json
Translation file website/common/locales/vi/rebirth.json
None

Committed changes

Habitica / RebirthVietnamese

Committed changes 13 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / RebirthVietnamese

<strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth
<strong><%= days %> ngày</strong> tới lúc <strong>MIỄN PHÍ</strong> Quả cầu Tái sinh
2 weeks ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / RebirthVietnamese

Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page.
Ngay lập tức tái tạo lại nhân vật của bạn như một Chiến binh levelcấp độ 1 trong khi vẫn giữ được thành tích, sưu tầm và trang bị. Nhiệm vụCông việc của bạn và lịch sử của công việc sẽ vẫn còn nhưng chúng sẽ được đặt lại thành màu vàng. Các chuỗi công việc của bạn sẽ được gỡ bỏ ngoại trừ các nhiệm vụ thử tháchcông việc thuộc về Thử thách còn hoạt động và Kế hoạch Nhóm. Vàng, Kinh nghiệm của bạn, Mana, và các hiệu ứng của tất cả Tuyệt chiêuKỹ năng sẽ bị xóa. Tất cả điều này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang <a href='http://habitica.wikia.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Thiên ThểQuả cầu Phục Sinh</a> trên wiki.
2 weeks ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / RebirthVietnamese

Your Habits, Dailies, and To Do's reset to yellow, and streaks reset, except for challenge tasks.
Những Thói Quen, Công Việc Hằng Ngày và Việc Cần Làm của bạn sẽ resetđặt lại về màu vàng, và chuỗi công việc sẽ resetđặt lại, trừ công việc nhiệm vụ ra.
2 weeks ago
vtrnnhlinh

New contributor

Habitica / RebirthVietnamese

New contributor 2 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthVietnamese

New string to translate 3 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthVietnamese

Resource update 3 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / RebirthVietnamese

Your Habits, Dailies, and To- Do's reset to yellow, and streaks reset, except for challenge tasks.
3 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthVietnamese

New string to translate 7 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthVietnamese

Resource update 7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 28 387 2,341
Translated 100% 28 387 2,341
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 14% 4 36 226

Last activity

Last change July 1, 2020, 3:14 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year