Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/rebirth.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/rebirth.json
Translation file website/common/locales/vi/rebirth.json
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthVietnamese

Resource update 10 months ago
None

Committed changes

Habitica / RebirthVietnamese

Committed changes 10 months ago
citrusella

Translation changed

Habitica / RebirthVietnamese

You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level!
Bạn đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ! Đây là Rebirth <%= number %> cho bạn, và Cấp Độ cao nhất bạn đã đạt đến là <%= level %> . Để chồng Chiến Tích nà, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của bạn khi bạn đã đạt đến một Cấp Độ cao hơn nữa!
10 months ago
citrusella

New contributor

Habitica / RebirthVietnamese

New contributor 10 months ago
None

Committed changes

Habitica / RebirthVietnamese

Committed changes a year ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / RebirthVietnamese

<strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth
<strong><%= days %> ngày</strong> tới lúc <strong>MIỄN PHÍ</strong> Quả cầu Tái sinh
a year ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / RebirthVietnamese

Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page.
Ngay lập tức tái tạo lại nhân vật của bạn như một Chiến binh levelcấp độ 1 trong khi vẫn giữ được thành tích, sưu tầm và trang bị. Nhiệm vụCông việc của bạn và lịch sử của công việc sẽ vẫn còn nhưng chúng sẽ được đặt lại thành màu vàng. Các chuỗi công việc của bạn sẽ được gỡ bỏ ngoại trừ các nhiệm vụ thử tháchcông việc thuộc về Thử thách còn hoạt động và Kế hoạch Nhóm. Vàng, Kinh nghiệm của bạn, Mana, và các hiệu ứng của tất cả Tuyệt chiêuKỹ năng sẽ bị xóa. Tất cả điều này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang <a href='http://habitica.wikia.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Thiên ThểQuả cầu Phục Sinh</a> trên wiki.
a year ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthVietnamese

New string to translate a year ago
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthVietnamese

Resource update a year ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthVietnamese

New string to translate a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 272 1,655
Translated 100% 13 272 1,655
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 15, 2020, 1:28 p.m.
Last author citrusella

Activity in last 30 days

Activity in last year