Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 5a7e1cbc5a
Sabe Jones authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/vi/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqVietnamese

Committed changes yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

To report a bug, go to [Help > Report a Bug](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above the chat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da!
Để báo cáo lỗi, hãy chuyển tới [Trợ giúp > Báo Lỗi](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) và đọc các điểm phía trên hộp trò chuyện. Nếu bạn không thể đăng nhập vào Habitica, hãy gửi chi tiết đăng nhập (không phải mật khẩu của bạn) tới [<%= techAssistanceEmail %>] (<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp sớm! Yêu cầu tính năng được đăng trên Trellothu thập bằng một Google Biểu mẫu. Truy cập [Trợ giúp > Yêu cầu Tính năng](https://trello.com/c/odmhIqyW/440-read-first-table-of-contentsdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) và làm theo hướng dẫn. Thế là xong!
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 in the action bar at the bottom of the screen. Unlike your Health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
Thanh màu xanh xuất hiện khi bạn đạt đến level 10 và chọn chức năng là thanh Mana của bạn. Khi bạn tiếp tục lên level, bạn sẽ mở khóa tuyệt chiêu cần Mana để sử dụng. Mỗi chức năng có các tuyệt chiêu khác nhau, xuất hiện sau cấp 11 trong thanh Tuyệt chiêu dưới màn hình. Không giống như thanh Máu của bạn, thanh Mana của bạn không hồi đầy lại khi bạn lên level. Thay vào đó, Mana được hồi lại khi bạn hoàn thành Thói quen tốt, Việc hàng ngày, và Việc cần làm, và mất khi bạn làm Thói quen xấu. Bạn cũng sẽ hồi lại được một ít Mana qua đêm - bạn càng hoàn thành nhiều việc hàng ngày, bạn càng được nhiều Mana.
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
Thanh màu xanh xuất hiện khi bạn đạt đến level 10 và chọn chức năng là thanh Mana của bạn. Khi bạn tiếp tục lên level, bạn sẽ mở khóa tuyệt chiêu cần Mana để sử dụng. Mỗi chức năng có các tuyệt chiêu khác nhau, xuất hiện sau cấp 11 trong Menu > Tuyệt chiêu. Không giống như thanh máu của bạn, thanh Mana của bạn không hồi đầy lại khi bạn lên level. Thay vào đó, Mana được hồi lại khi bạn hoàn thành Thói quen tốt, Việc hàng ngày, và Việc cần làm, và mất khi bạn làm Thói quen xấu. Bạn cũng sẽ hồi lại được một ít Mana qua đêm - bạn càng hoàn thành nhiều việc hàng ngày, bạn càng được nhiều Mana.
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Use Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
Thanh màu xanh xuất hiện khi bạn đạt đến level 10 và chọn chức năng là thanh Mana của bạn. Khi bạn tiếp tục lên level, bạn sẽ mở khóa tuyệt chiêu cần Mana để sử dụng. Mỗi chức năng có các tuyệt chiêu khác nhau, xuất hiện sau cấp 11 trong Menu > Tuyệt chiêu. Không giống như thanh máu của bạn, thanh Mana của bạn không hồi đầy lại khi bạn lên level. Thay vào đó, Mana được hồi lại khi bạn hoàn thành Thói quen tốt, Việc hàng ngày, và Việc cần làm, và mất khi bạn làm Thói quen xấu. Bạn cũng sẽ hồi lại được một ít Mana qua đêm - bạn càng hoàn thành nhiều việc hàng ngày, bạn càng được nhiều Mana.
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Ở level 3, bạn sẽ mở khóa chức năng Nhận vật phẩm. Mỗi khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ, bạn sẽ có một cơ hội ngẫu nhiên nhận được một quả trứng, một lọ thuốc ấp hoặc một mẩu thức ăn. Chúng sẽ được lưu trữ trong Túi đồ > Vật phẩm.Để ấp thú nuôi, bạn sẽ cần trứng và một lọ thuốc ấp. Đi tới mục Túi đồ > Chuồng trại để ấp thú nuôi của bạn bằng cách nhấp vào nó. Trang bị thú nuôi của bạn lên avatar bằng cách nhấp vào nó. Bạn cũng có thể phát triển thú cưng của bạn thành thú cưỡi bằng cách cho ăn chúng dưới Túi đồ >Chuồng trại. Chạm vào thú nuôi và sau đó chọn "Cho Ăn"! Bạn sẽ phải cho thú nuôi ăn nhiều lần trước khi nó trở thành thú cưỡi, nhưng nếu bạn có thể tìm ra thức ăn yêu thích của nó, nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đoán mò, hoặc [xem ở đây] (http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). Một khi bạn đã có thú cưỡi, nhấn vào nó để trang bị nó cho avatar của bạn. Bạn cũng có thể nhận trứng của Thú nuôi theo Nhiệm vụ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ nhất định. (Xem dưới đây để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ.)
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn
* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Mẫu Việc ThườngCần Làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
<br><br>
* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:
<br><br>
* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Mẫu Việc ThườngCần Làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
yesterday
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
<br><br>
* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:

<br><br>

* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)

* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)

* [Mẫu Việc Thươngf LCần làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)

* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
yesterday
vtrnnhlinh

Translation changed

Habitica / FaqVietnamese

* Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
Thói quen tốt (những cái mà có một :heavy_plus_sign:) là những công việc mà bạn có thể làm nhiều lần trong ngày, như là ăn rau củ. Thói quen xấu (những cái mà có một :heavy_minus_sign:) là những công việc mà bạn nên tránh, như là cắn móng tay. Thói quen với dấu :heavy_plus_sign: và :heavy_minus_sign: có những lựa chọn tốt và xấu, như đi thang bộ với đi thang máy. Thói quen tốt được thưởng điểm kinh nghiệm và vàng. Thói quen xấu bị trừ điểm Máu.

Việc hằng ngày là những công việc bạn phải làm hàng ngày, như đánh răng hay kiểm tra email. Bạn có thể điều chỉnh Việc hằng ngày tới hạn bằng cách nhấp chuột chọn và điều chỉnh nó. Nếu bạn bỏ qua một Việc hằng ngày đáo hạn, nhân vật của bạn sẽ bị tấn công khi qua đêm. Cản thận đừng thêm quá nhiều Việc hằng ngày một lúc!

Việc cần làm là danh sách Việc cần làm của bạn. Hoàn thành một Việc cần làm bạn sẽ được thưởng vàng và kinh nghiệm. Bạn sẽ không bao giờ mất Máu từ Việc cần làm. Bạn có thể thêm ngày đáo hạn cho một Việc cần làm bằng cách nhấp hình bút chỉ để điều chỉnh.
yesterday
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,012 28,495
Translated 100% 56 5,012 28,495
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 8% 5 711 3,894

Last activity

Last change June 30, 2020, 2:26 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year