Translation status

Strings15
100.0% Translate
Words137
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Gear 85.9% 83.8% 0.1% 76.1% 0.0% 0.2% Translate
Settings 95.2% 96.2% 0.9% 52.6% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 36.5% 0.0% 2.3% Translate
Content 86.7% 81.0% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.5% 98.5% 0.0% 68.8% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 59.1% 0.0% 0.5% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 94.0% 94.2% 1.4% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 13.8% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 94.9% 93.4% 0.0% 56.5% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.4% 62.0% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 93.0% 96.5% 0.0% 74.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Backgrounds 82.9% 77.5% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.0% 96.7% 1.1% 20.4% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Front 5.7% 4.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.6% 97.0% 0.3% 60.4% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop ca69085e8c, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/death.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/death.json
Translation file website/common/locales/vi/death.json
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Habitica/Death - Vietnamese
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Không thể hồi sinh nếu chưa chết
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Chúc may mắn!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Nếu một Công việc hằng ngày không kết thúc vào một ngày nhất định, bạn có thể vô hiệu hoá nó bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì.
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Những Công việc hằng ngày không được hoàn thành sẽ tổn thương bạn khi qua đêm, vì vậy hãy cẩn thận đừng thêm quá nhiều việc khi bạn mới bắt đầu!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Đang mất Máu nhanh chóng?
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Mua Lọ thuốc hồi máu từ cột Phần Thưởng để hồi lại 15 Máu.
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Lên cấp để hồi lại toàn bộ máu!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Để hồi lại Máu:
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Death - Vietnamese
Đừng để Máu của bạn trở về số không! Nếu làm thế, bạn sẽ bị mất một cấp, tất cả vàng và một mảnh Trang bị.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 137
Translated 100.0% 15 137
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 25, 2019, 12:05 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year