Translation status

732 Strings 84% Translate
24,318 Words 83%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/tl_PH/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentTagalog

New string to translate a month ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentTagalog

Resource update a month ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentTagalog

New string to translate 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentTagalog

Resource update 2 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentTagalog

New string to translate 4 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentTagalog

Resource update 4 months ago
None

Source string changed

Habitica / QuestscontentTagalog

Contains 'The Jelly Regent,' 'Escape the Cave Creature,' and 'A Tangled Yarn.' Available until JuneApril 30.
4 months ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentTagalog

Committed changes 8 months ago
LionFox

Suggestion accepted

Habitica / QuestscontentTagalog

Complete Dailies and To Do's to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Stress Strike Bar. When the Stress Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts who are not resting in the inn will have their incomplete Dailies tallied.<br><br>~*~<br><br>The first thing we hear are the footsteps, slower and more thundering than the stampede. One by one, Habiticans look outside their doors, and words fail us.<br><br>We've all seen Stressbeasts before, of course - tiny vicious creatures that attack during difficult times. But this? This towers taller than the buildings, with paws that could crush a dragon with ease. Frost swings from its stinking fur, and as it roars, the icy blast rips the roofs off our houses. A monster of this magnitude has never been mentioned outside of distant legend.<br><br>"Beware, Habiticans!" SabreCat cries. "Barricade yourselves indoors - this is the Abominable Stressbeast itself!"<br><br>"That thing must be made of centuries of stress!" Kiwibot says, locking the Tavern door tightly and shuttering the windows.<br><br>"The Stoïkalm Steppes," Lemoness says, face grim. "All this time, we thought they were placid and untroubled, but they must have been secretly hiding their stress somewhere. Over generations, it grew into this, and now it's broken free and attacked them - and us!"<br><br>There's only one way to drive away a Stressbeast, Abominable or otherwise, and that's to attack it with completed Dailies and To Do's! Let's all band together and fight off this fearsome foe - but be sure not to slack on your tasks, or our undone Dailies may enrage it so much that it lashes out...
Ang mga natapos na Pang-araw-araw na Gawain at mga Dapat-Gawin ay pinipinsalaan ang Pangkalahatang Pinuno! Ang mga Di Natapos na Pang-araw-araw na Gawain ay pinupuno ang Hampas ng Presyon. Pag napuno ito, susugod ang Pangkalahatang Pinuno sa isang NPC. Ang isang Pangkalahatang Pinuno ay hindi kailanman mananakit ng mga manlalaro sa kahit anong paraan. Tanging ang mga aktibong manlalaro lamang na di nagpapahinga sa Inn ang matatala ang kanilang mga Pang-araw-araw na Gawain.<br><br>~*~<br><br>Ang unang bagay na ating narinig ay mga yapak ng paa, mabagal at mas dumadagundong kaysa sa isang pagpapanakbuhan. Isa isa, ang mga Habitician ay tumingin sa labas ng kanilang mga pintuan, mga nagulantang. <br><br> Nakakita na tayo ng mga Presyon-limaw dati, syempre - mga maliliit at may masasamang hangad na mga nilalang na sumasalakay sa panahon ng mga paghihirap. Pero ano ito? Mas malaki pa ito sa mga gusali, at mga kamay na kayang durugin ang isang dragon ng walang kahirap-hirap. Nagatatalsikan ang mga yelo mula sa mabahong balahibo nito, at sa pag ungal nito, natanggal ang bubong ng mga kabahayan. Ang isang halimaw ng ganitong kalakhan ay di pa lumalabas ng mga alamat.<br><br>"Babala, mga Habitician!" sabi ni SabreCat. "Barikadahan ang inyong mga tahanan - ito ang Kasuklam-suklam na Presyon-limaw!"<br><br>"Ang bagay na yan ay gawa siguro sa ilang siglo ng presyon!" sabi ni Kiwibot habang sinasara ang pinto ng Taberna at ang mga bintana nito.<br><br>"Ang Kapatagan ng Stoïkalm," sabi ni Lemoness, seryoso ang mukha. "Ating inakala na ang lugar na yun ay payapa at tahimik, pero sila siguro ay nagtago ng presyon kung saan. Pagtapos ng ilang henerasyon, ito na ang naging anyo nito, at ito ay naging malaya at sinalakay sila - at tayo!"<br><br>May isa lamang paraan para talunin ang isang Presyon-kulam, Kasuklam-suklam o ano pa man, at ito ay ang atakihin ito ng mga natapos na Pang-araw-araw na Gawain o mga Dapat Gawin! Tayo ay magtulong-tulong at labanan ang nakakatakot na kalabang ito - pero siguraduhing wag tamadin sa iyong mga gawain, o ang mga di mo natapos na Pang-araw-araw na Gawain ay maaaring galitin ito na ito ay magwala...
8 months ago
LionFox

Suggestion added

Habitica / QuestscontentTagalog

Complete Dailies and To Do's to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Stress Strike Bar. When the Stress Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts who are not resting in the inn will have their incomplete Dailies tallied.<br><br>~*~<br><br>The first thing we hear are the footsteps, slower and more thundering than the stampede. One by one, Habiticans look outside their doors, and words fail us.<br><br>We've all seen Stressbeasts before, of course - tiny vicious creatures that attack during difficult times. But this? This towers taller than the buildings, with paws that could crush a dragon with ease. Frost swings from its stinking fur, and as it roars, the icy blast rips the roofs off our houses. A monster of this magnitude has never been mentioned outside of distant legend.<br><br>"Beware, Habiticans!" SabreCat cries. "Barricade yourselves indoors - this is the Abominable Stressbeast itself!"<br><br>"That thing must be made of centuries of stress!" Kiwibot says, locking the Tavern door tightly and shuttering the windows.<br><br>"The Stoïkalm Steppes," Lemoness says, face grim. "All this time, we thought they were placid and untroubled, but they must have been secretly hiding their stress somewhere. Over generations, it grew into this, and now it's broken free and attacked them - and us!"<br><br>There's only one way to drive away a Stressbeast, Abominable or otherwise, and that's to attack it with completed Dailies and To Do's! Let's all band together and fight off this fearsome foe - but be sure not to slack on your tasks, or our undone Dailies may enrage it so much that it lashes out...
Ang mga natapos na Pang-araw-araw na Gawain at mga Dapat-Gawin ay pinipinsalaan ang Pangkalahatang Pinuno! Ang mga Di Natapos na Pang-araw-araw na Gawain ay pinupuno ang Hampas ng Presyon. Pag napuno ito, susugod ang Pangkalahatang Pinuno sa isang NPC. Ang isang Pangkalahatang Pinuno ay hindi kailanman mananakit ng mga manlalaro sa kahit anong paraan. Tanging ang mga aktibong manlalaro lamang na di nagpapahinga sa Inn ang matatala ang kanilang mga Pang-araw-araw na Gawain.<br><br>~*~<br><br>Ang unang bagay na ating narinig ay mga yapak ng paa, mabagal at mas dumadagundong kaysa sa isang pagpapanakbuhan. Isa isa, ang mga Habitician ay tumingin sa labas ng kanilang mga pintuan, mga nagulantang. <br><br> Nakakita na tayo ng mga Presyon-limaw dati, syempre - mga maliliit at may masasamang hangad na mga nilalang na sumasalakay sa panahon ng mga paghihirap. Pero ano ito? Mas malaki pa ito sa mga gusali, at mga kamay na kayang durugin ang isang dragon ng walang kahirap-hirap. Nagatatalsikan ang mga yelo mula sa mabahong balahibo nito, at sa pag ungal nito, natanggal ang bubong ng mga kabahayan. Ang isang halimaw ng ganitong kalakhan ay di pa lumalabas ng mga alamat.<br><br>"Babala, mga Habitician!" sabi ni SabreCat. "Barikadahan ang inyong mga tahanan - ito ang Kasuklam-suklam na Presyon-limaw!"<br><br>"Ang bagay na yan ay gawa siguro sa ilang siglo ng presyon!" sabi ni Kiwibot habang sinasara ang pinto ng Taberna at ang mga bintana nito.<br><br>"Ang Kapatagan ng Stoïkalm," sabi ni Lemoness, seryoso ang mukha. "Ating inakala na ang lugar na yun ay payapa at tahimik, pero sila siguro ay nagtago ng presyon kung saan. Pagtapos ng ilang henerasyon, ito na ang naging anyo nito, at ito ay naging malaya at sinalakay sila - at tayo!"<br><br>May isa lamang paraan para talunin ang isang Presyon-kulam, Kasuklam-suklam o ano pa man, at ito ay ang atakihin ito ng mga natapos na Pang-araw-araw na Gawain o mga Dapat Gawin! Tayo ay magtulong-tulong at labanan ang nakakatakot na kalabang ito - pero siguraduhing wag tamadin sa iyong mga gawain, o ang mga di mo natapos na Pang-araw-araw na Gawain ay maaaring galitin ito na ito ay magwala...
8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 732 24,318 148,574
Translated 84% 622 20,213 122,772
Needs editing 1% 14 962 5,893
Failing check 46% 343 12,760 78,490

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 1:50 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year