Key English Polish
questEvilSantaText Trapper Santa Święty Mikołaj-Myśliwy
questEvilSantaNotes You hear agonized roars deep in the icefields. You follow the growls - punctuated by the sound of cackling - to a clearing in the woods, where you see a fully-grown polar bear. She's caged and shackled, fighting for her life. Dancing atop the cage is a malicious little imp wearing a castaway costume. Vanquish Trapper Santa, and save the beast!<br><br><strong>Note</strong>: “Trapper Santa” awards a stackable quest achievement but gives a rare mount that can only be added to your stable once. Z głębi lodowych pól dochodzi cię ryk rozpaczy. Wycie - przerywane charczeniem - wyprowadza cię w las. W środku matecznika, widzisz dorosłą niedźwiedzicę. Spętana w klatce, walczy o życie. Na szczycie klatki bryka złośliwy gnom, przebrany w kostium Świętego Mikołaja. Pokonaj Kłusującego Mikołaja i uwolnij niedźwiedzią bestię!
questEvilSantaCompletion Trapper Santa squeals in anger, and bounces off into the night. The grateful she-bear, through roars and growls, tries to tell you something. You take her back to the stables, where Matt Boch the Beast Master listens to her tale with a gasp of horror. She has a cub! He ran off into the icefields when mama bear was captured. Kłusujący Mikołaj miota się w gniewie i ucieka w noc. Wdzięczna niedźwiedzica, poprzez jęk i skowyt, próbuje ci coś przekazać. Zabierasz ją do domu, do stajni, gdzie Matt Boch Mistrz Bestii słucha jej opowieści z okrzykiem przerażenia. Ona ma niedźwiadka! Malec uciekł w śniegi, gdy mama niedźwiedzica została schwytana.
questEvilSantaBoss Trapper Santa Święty Mikołaj-Myśliwy
questEvilSantaDropBearCubPolarMount Polar Bear (Mount) Niedźwiedź polarny (wierzchowiec)
questEvilSanta2Text Find the Cub Znajdź niedźwiadka
questEvilSanta2Notes When Trapper Santa captured the polar bear mount, her cub ran off into the icefields. You hear twig-snaps and snow crunch through the crystalline sound of the forest. Paw prints! You start racing to follow the trail. Find all the prints and broken twigs, and retrieve the cub!<br><br><strong>Note</strong>: “Find the Cub” awards a stackable quest achievement but gives a rare pet that can only be added to your stable once. Gdy Kłusujący Mikołaj schwytał polarną niedźwiedzicę, jej synek uciekł na pola lodowe. Z pomiędzy krystalicznych dźwięków lasu wyłapujesz trzask złamanej gałązki. Spoglądasz w tę stronę. Tropy! Tropy niedźwiadka! Zaczynasz wyścigi tym szlakiem. Znajdź wszystkie ślady - tropy i złamane gałązki - i uratuj niedźwiadka!<br><br><strong>Wskazówka</strong>: “Znajdź niedźwiadka” nagradza kolejnym osiągnięciem misji ale daje rzadkie zwierzątko, które może być tylko raz dodane do stajni.
questEvilSanta2Completion You've found the cub! It will keep you company forever. Znajdujesz niedźwiadka! Będzie twym towarzyszem do końca życia.
questEvilSanta2CollectTracks Tracks Ślady
questEvilSanta2CollectBranches Broken Twigs Złamane gałązki
questEvilSanta2DropBearCubPolarPet Polar Bear (Pet) Niedźwiadek polarny (chowaniec)
evilSantaAddlNotes Note that Trapper Santa and Find the Cub have stackable quest achievements but give a rare pet and mount that can only be added to your stable once.
questGryphonText The Fiery Gryphon Płomienny gryf
questGryphonNotes The grand beast master, <strong>baconsaur</strong>, has come to your party seeking help. "Please, adventurers, you must help me! My prized gryphon has broken free and is terrorizing Habit City! If you can stop her, I could reward you with some of her eggs!" Wielki władca chowańców, <strong>baconsaur</strong>, przybył do waszej drużyny w poszukiwaniu pomocy.
– Proszę, poszukiwacze przygód, musicie mi pomóc! Mój cenny gryf uwolnił się i terroryzuje Habit City! Gdyby udało się wam powstrzymać ten koszmar, mógłbym nagrodzić was gryfimi jajami!
questGryphonCompletion Defeated, the mighty beast ashamedly slinks back to its master. "My word! Well done, adventurers!" <strong>baconsaur</strong> exclaims, "Please, have some of the gryphon's eggs. I am sure you will raise these young ones well!" Pokonana, potężna bestia ze wstydem wraca do swojego mistrza. "Wielkie nieba! Dobra robota, awanturnicy!" zakrzyknął <strong>baconsaur</strong>. "Proszę, oto i gryfie jaja. Jestem pewien, że dobrze się nimi zajmiecie."
questGryphonBoss Fiery Gryphon Płomienny gryf
questGryphonDropGryphonEgg Gryphon (Egg) Gryf (jajo)
questGryphonUnlockText Unlocks Gryphon Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna gryfich jaj na Targu
questHedgehogText The Hedgebeast Jeżostwór
questHedgehogNotes Hedgehogs are a funny group of animals. They are some of the most affectionate pets a Habiteer could own. But rumor has it, if you feed them milk after midnight, they grow quite irritable. And fifty times their size. And <strong>InspectorCaracal</strong> did just that. Oops. Jeże należą do grupy zabawnych zwierzaków. To jedne z najsympatyczniejszych chowańców, jakie mógłby posiadać Habitanin. Plotka jednak głosi, że jeśli nakarmisz je mlekiem po północy, staną się nieco rozdrażnione. I urosną pięćdziesięciokrotnie. A <strong>InspectorCaracal</strong> właśnie tak zrobiła. Ups.