Key English Bulgarian
thankyou1 Thank you, thank you, thank you! Благодаря, благодаря, благодаря!