Key English Bulgarian
languageName English Български
stringNotFound String '<%= string %>' not found. Текстът „<%= string %>“ не е намерен.
habitica Habitica Хабитика
onward Onward! Напред!
done Done Готово
finish Finish Завършете
gotIt Got it! Разбрано!
titleTimeTravelers Time Travelers Пътешественици във времето
titleSeasonalShop Seasonal Shop Сезонен магазин
saveEdits Save Edits Запазване на промените
showMore Show More Показване на още
showLess Show Less Показване на по-малко
options Options Опции
markdownHelpLink Markdown formatting help Помощ за форматирането чрез „Markdown“
bold **Bold** **получер**
markdownImageEx ![mandatory alt text](https://habitica.com/cake.png "optional mouseover title") ![задължителен текст при липса на изображението](https://habitica.com/cake.png "текст при посочване с мишката")
code `code` `код`
achievements Achievements Постижения
basicAchievs Basic Achievements Основни постижения
seasonalAchievs Seasonal Achievements Сезонни постижения