Key English Dutch
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Allereerst creëer je de taken die je in je dagelijkse leven wil voltooien. Door vervolgens de taken te voltooien in het echte leven en deze af te vinken, verdien je ervaringspunten en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in speelniveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Voor meer informatie kan je de de stap-voor-stap uitleg van het spel lezen op [Help -> Overzicht voor nieuwe gebruikers](https://habitica.com/static/overview).
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Allereerst zet je de taken op die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > Avatar aanpassen.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechterbovenhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de linkerbovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
androidFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Als je denkt dat je een Bug bent tegengekomen, ga dan naar Menu > Ondersteuning > Krijg Hulp om oplossingen en bekende problemen op te zoeken, of om een Bug bij ons te rapporteren. We zullen alles doen wat we kunnen om je te helpen.

Om feedback te versturen of een functionaliteit aan te vragen, kun je ons feedback formulier vinden onder Menu -> Ondersteuning -> Stuur ons feedback! Als we vragen hebben zullen contact met je opnemen om meer informatie te vragen!
iosFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Als je denkt dat je een bug bent tegengekomen, ga dan naar Menu > Ondersteuning > Krijg Hulp om snelle oplossingen en bekende problemen op te zoeken, of om een bug bij ons te rapporteren. We zullen alles doen wat we kunnen om je te helpen.

Om feedback te versturen of een functionaliteit aan te vragen, kun je ons feedback formulier vinden onder Menu -> Ondersteuning -> Stuur ons feedback! Indien we vragen hebben, zullen we contact met je opnemen voor meer informatie!
iosFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet in deze lijst of op [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, kom het dan vragen in de Herberg bij Menu > Herberg! Wij helpen je graag verder.
androidFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet op deze lijst of op de [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, kom het dan vragen in de Herberg bij Menu > Herberg! Wij helpen je graag verder.
webFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the [Habitica Help guild](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet op deze lijst of op de [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, vraag het dan in de [Habitica Help gilde](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We willen je graag helpen.
iosFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
De beste manier is om anderen uit te nodigen in een groep met jou! Groepen kunnen queestes doen, monsters bevechten en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen.

Om je eigen groep te starten, ga naar Menu > [Groep](https://habitica.com/party) en klik op "Maak Nieuwe Groep". Scroll dan naar beneden en klik op "Uitnodigen" om je vrienden uit te nodigen door hun @gebruikersnaam in te voeren. Indien je iemand anders Groep wil bijtreden, geef hen jouw @gebruikersnaam zodat ze je kunnen uitnodigen!

Jij en je vrienden kunnen zich ook aansluiten bij Gildes, publieke chatrooms die mensen samenbrengen op basis van hun gemeenschappelijke interesses! Er zijn tal van nuttige en leuke gildes, neem er zeker een kijkje naar.

Indien je competitiever bent, kunnen jij en je vrienden Uitdagingen aangaan om een set taken onder handen te nemen. Er zijn allerhande soorten publieke Uitdagingen beschikbaar die een brede range interesses en doelen beslaan. Sommige publieke uitdagingen zullen zelfs Edelstenen uitreiken als je als winnaar geselecteerd wordt.
webFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds). De beste manier is om ze uit te nodigen voor een Groep met jou, door op "Groep" te klikken in het navigatiebar! Groepen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gilden (klik op Gilden in het navigatiebar). Gilden zijn chatrooms die zich richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel Gilden als je wilt, maar slechts bij één Groep. Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Groepen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
De beste manier is om ze uit te nodigen voor een Groep met jou! Groepen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gildes (Sociaal > Gilden). Ga naar de [website](https://habitica.com/) om er eentje te creëren als je nog niet in een Groep zit. Gilden zijn chatrooms die zich richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel Gilden als je wilt, maar slechts bij één Groep.

Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Groepen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
androidFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. De blauwe balk die tevoorschijn komt wanneer je niveau 10 behaalt en een klasse hebt gekozen, is je Manabalk. Elke keer dat je een niveau stijgt, speel je speciale vaardigheden vrij die mana kosten om te gebruiken. Elke klasse heeft andere vaardigheden, die na niveau 11 onder Menu > Vaardigheden verschijnen. Je manabalk reset niet wanneer je een niveau stijgt, zoals je gezondheidsbalk. In plaats daarvan krijg je mana als je goede gewoontes, dagelijkse taken en to-do's voltooit en verlies je mana wanneer je terugvalt in slechte gewoontes. Je krijgt ook elke dag wat mana terug -- des te meer dagelijkse taken je voltooit, des te meer je zult krijgen.
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:
* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:

* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:

* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
webFaqAnswer10 Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, hoewel [abonnees]((https://habitica.com/user/settings/subscription) ze kunnen kopen met Goud. Wanneer mensen zich abonneren of Edelstenen kopen, helpen ze ons de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor hun steun! Buiten ze direct te kopen of een abonnee te worden, zijn er twee andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:
* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Sociaal > Ontdek Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica). Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
iosFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld onder Menu > Koop Edelstenen. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, onder Menu > Purchase Gems. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
webFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party by clicking "Party" in the navigation bar. Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating! Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Inventory > Quests. There are four ways to get a scroll:
* When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
* At level 15, you get a Quest-line, i.e., three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
* You can buy Quests from the Quests Shop (Shops > Quests) for Gold and Gems.
* When you check in to Habitica a certain number of times, you'll be rewarded with Quest Scrolls. You earn a Scroll during your 1st, 7th, 22nd, and 40th check-ins.
To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading may be required to see the Boss's Health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss. After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen door te klikken op "Gezelschap" in the navigatiebalk. Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend! Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:
* Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
* Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
* Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel (Boedel > Queesten) voor Goud en Edelstenen.
* Wanneer je een aantal dagen inlogt op Habitica zul je beloont worden met perkamentrollen. Je verdient een perkamentrol tijdens je 1ste, 7de, 22e en 40e dag.
Om de Baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Verversen van de pagina kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden. Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie hierboven). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
iosFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq#party-with-friends)). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de Queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooit is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.