Key English Dutch
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Eerst stel je de taken in die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en Goud. Goud wordt gebruikt om uitrustingsstukken en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor aangepaste beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter stijgt in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > [Boedel >] Avatar.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechter onderhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de rechter bovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.

Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!

'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, onder Menu > Purchase Gems. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
androidFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Als je denkt dat je een Bug bent tegengekomen, ga dan naar Menu > Ondersteuning > Krijg Hulp om oplossingen en bekende problemen op te zoeken, of om een Bug bij ons te rapporteren. We zullen alles doen wat we kunnen om je te helpen.

Om feedback te versturen of een functionaliteit aan te vragen, kun je ons feedback formulier vinden onder Menu -> Ondersteuning -> Stuur ons feedback! Als we vragen hebben zullen contact met je opnemen om meer informatie te vragen!
androidFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Wereldbazen zijn uitzonderlijke monsters die verschijnen in de Herberg. Alle actieve gebruikers vechten automatisch tegen de Wereldbaas, hun taken en eigenschappen beschadigen deze baas zoals normaal.

Je kunt tegelijkertijd een normale queeste doorlopen. Je taken en eigenschappen tellen dan zowel tegen de Wereldbaas als tegen de baas of verzamelqueeste van je gezelschap.

Een wereldbaas zal jou of je account nooit beschadigen. In plaats daarvan heeft deze een furiebalk die zich vult wanneer gebruikers hun dagelijkse taken niet doen. Als de furiebalk gevuld is, valt de Baas een van de NPC’s op de site aan. Hierdoor verandert de afbeelding de betreffende NPC.

Je kunt meer lezen over [wereldbazen uit het verleden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Wereldbazen) op de wiki.
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:

* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Je taken veranderen van kleur op basis van hoe goed je ze momenteel uitvoert! Elke nieuwe taak begint als neutraal geel. Wanneer je dagelijkse taken of positieve gewoonten vaker uitvoert, worden ze blauwer. Een dagelijkse taak missen of toegeven aan een slechte gewoonte maakt de taak roder. Hoe roder de taak, hoe meer beloningen je ervan krijgt, maar als het een dagelijkse taak of een slechte gewoonte is, zal het je ook meer schade toebrengen! Dit helpt om je te motiveren de taken waarmee je moeite hebt te volbrengen.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Er zijn verschillende dingen die je kunnen schaden. Ten eerste: als je dagelijkse taken 's nachts incompleet zijn en je ze de volgende morgen niet aftikt op de pop-up, doen ze schade. Ten tweede: als je een slechte gewoonte aanklikt, zal het je schade doen. Tenslotte: als je in een gevecht met een eindbaas bent met je Gezelschap en een van je Gezelschapsgenoten heeft niet al zijn/haar taken gedaan, dan zal de baas je aanvallen.

De belangrijkste manier om te genezen is om een niveau omhoog te gaan, dat herstelt al je Levenspunten. Je kunt ook met Goud een gezondheidsdrankje kopen in de beloningstabblad. Daarbij, op niveau 10 en daarboven, kun je ervoor kiezen om een Genezer te worden en dan kun je genezingsvaardigheden leren. Als je in een Gezelschap zit met een Genezer, kan deze je ook genezen.
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
De beste manier is om ze uit te nodigen voor een Groep met jou! Groepen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gildes (Sociaal > Gilden). Ga naar de [website](https://habitica.com/) om er eentje te creëren als je nog niet in een Groep zit. Gilden zijn chatrooms die zich richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel Gilden als je wilt, maar slechts bij één Groep.

Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Groepen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Iedere keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen opgeslagen worden in Menu > Boedel.

Om een huisdier te laten uitkomen, heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Tik op het Ei om de soort te bepalen en selecteer "Laat Ei uitkomen met Uitbroeddrank". Kies daarna een Uitbroeddrank om de kleur van het dier te bepalen! Om je huisdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Huisdieren, klik je op je het gewenste huisdier en selecteer je "Gebruik" (Je avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt je Huisdieren ook laten opgroeien tot rijdieren door ze te voeren onder Menu > Stal > [> Huisdieren]. Druk op een huisdier en selecteer dan "Voeren"! Je zult een Huisdier vele malen moeten voeren voordat het verandert in een Rijdier, maar als je zijn favoriete voedsel kan ontdekken, zal hij sneller groeien. Probeer het met vallen en opstaan of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voedsel#Voedsel_voorkeuren). Om je Rijdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Rijdieren, selecteer je een soort, klik je op je het gewenste Rijdier en selecteer je "Gebruik" (Je Avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt ook Eieren van Queeste-Huisdieren verkrijgen door bepaalde Queestes te voltooien. (Lees hieronder meer over Queestes.)
androidFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Wanneer je level 10 bereikt, kan je kiezen of je een Krijger, Magiër, Dief of Genezer wilt worden. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen gebruiken vanaf level 11, en verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij Eindbazen, schade weerstaan van taken en hun gezelschap sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij Eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan het gezelschap. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun gezelschap helpen om hetzelfde te doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf en mensen uit hun gezelschap genezen.

Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- bijvoorbeeld als je nog alle uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- druk dan op "Annuleren" en kies later door het Menu te openen, op het Instellingen icoon te klikken, en dan op "Klassensysteem aanzetten" te klikken.
androidFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. De blauwe balk die tevoorschijn komt wanneer je niveau 10 behaalt en een klasse hebt gekozen, is je Manabalk. Elke keer dat je een niveau stijgt, speel je speciale vaardigheden vrij die mana kosten om te gebruiken. Elke klasse heeft andere vaardigheden, die na niveau 11 onder Menu > Vaardigheden verschijnen. Je manabalk reset niet wanneer je een niveau stijgt, zoals je gezondheidsbalk. In plaats daarvan krijg je mana als je goede gewoontes, dagelijkse taken en to-do's voltooit en verlies je mana wanneer je terugvalt in slechte gewoontes. Je krijgt ook elke dag wat mana terug -- des te meer dagelijkse taken je voltooit, des te meer je zult krijgen.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie hierboven). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
androidFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet op deze lijst of op de [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, kom het dan vragen in de Herberg bij Menu > Herberg! Wij helpen je graag verder.
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Ik ben in de war. Waar kan ik een overzicht vinden?
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Hoe stel ik mijn taken in?
faqQuestion10 What are Gems, and how do I get them? Wat zijn edelstenen en hoe krijg ik ze?
faqQuestion11 How do I report a bug or request a feature? Hoe rapporteer ik een bug of vraag ik een feature aan?
faqQuestion12 How do I battle a World Boss? Hoe strijd ik tegen een Wereldbaas?
faqQuestion2 What are some sample tasks? Welke soort taken kunnen er zijn?