Key English Dutch
webFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party by clicking "Party" in the navigation bar. Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating! Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Inventory > Quests. There are four ways to get a scroll:
* When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
* At level 15, you get a Quest-line, i.e., three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
* You can buy Quests from the Quests Shop (Shops > Quests) for Gold and Gems.
* When you check in to Habitica a certain number of times, you'll be rewarded with Quest Scrolls. You earn a Scroll during your 1st, 7th, 22nd, and 40th check-ins.
To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading may be required to see the Boss's Health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss. After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen door te klikken op "Gezelschap" in the navigatiebalk. Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend! Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:
* Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
* Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
* Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel (Boedel > Queesten) voor Goud en Edelstenen.
* Wanneer je een aantal dagen inlogt op Habitica zul je beloont worden met perkamentrollen. Je verdient een perkamentrol tijdens je 1ste, 7de, 22e en 40e dag.
Om de Baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Verversen van de pagina kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden. Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
faqQuestion10 What are Gems, and how do I get them? Wat zijn edelstenen en hoe krijg ik ze?
iosFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld onder Menu > Koop Edelstenen. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, onder Menu > Purchase Gems. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
webFaqAnswer10 Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, hoewel [abonnees]((https://habitica.com/user/settings/subscription) ze kunnen kopen met Goud. Wanneer mensen zich abonneren of Edelstenen kopen, helpen ze ons de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor hun steun! Buiten ze direct te kopen of een abonnee te worden, zijn er twee andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:
* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Sociaal > Ontdek Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica). Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
faqQuestion11 How do I report a bug or request a feature? Hoe rapporteer ik een bug of vraag ik een feature aan?
iosFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Als je denkt dat je een bug bent tegengekomen, ga dan naar Menu > Ondersteuning > Krijg Hulp om snelle oplossingen en bekende problemen op te zoeken, of om een bug bij ons te rapporteren. We zullen alles doen wat we kunnen om je te helpen.

Om feedback te versturen of een functionaliteit aan te vragen, kun je ons feedback formulier vinden onder Menu -> Ondersteuning -> Stuur ons feedback! Indien we vragen hebben, zullen we contact met je opnemen voor meer informatie!
androidFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Als je denkt dat je een Bug bent tegengekomen, ga dan naar Menu > Ondersteuning > Krijg Hulp om oplossingen en bekende problemen op te zoeken, of om een Bug bij ons te rapporteren. We zullen alles doen wat we kunnen om je te helpen.

Om feedback te versturen of een functionaliteit aan te vragen, kun je ons feedback formulier vinden onder Menu -> Ondersteuning -> Stuur ons feedback! Als we vragen hebben zullen contact met je opnemen om meer informatie te vragen!
webFaqAnswer11 To report a bug, go to Help > Report a Bug to send us an email. (You may need to set up handling for 'mailto' links in your browser.) If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da! Om een fout te melden, ga naar Help > Fout melden om ons een email te sturen. (Mogelijk moet je de verwerking van 'mailto'-links in je browser instellen.) Als je je niet kan aanmelden op Habitica, stuur dan je login gegevens (niet je wachtwoord!) naar [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Maak je geen zorgen, we zullen het snel oplossen! Verzoeken voor functies worden verzameld via een Google formulier. Ga naar [Help > Functie aanvragen](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) en volg de instructies. Ta-da!
faqQuestion12 How do I battle a World Boss? Hoe strijd ik tegen een Wereldbaas?
iosFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Wereldbazen zijn uitzonderlijke monsters die verschijnen in de Herberg. Alle actieve gebruikers vechten automatisch tegen de Wereldbaas, hun taken en eigenschappen beschadigen deze baas zoals normaal.

Je kunt tegelijkertijd een normale queeste doorlopen. Je taken en eigenschappen tellen dan zowel tegen de Wereldbaas als tegen de baas of verzamelqueeste van je gezelschap.

Een wereldbaas zal jou of je account nooit beschadigen. In plaats daarvan heeft deze een furiebalk die zich vult wanneer gebruikers hun dagelijkse taken niet doen. Als de furiebalk gevuld is, valt de Baas een van de NPC’s op de site aan. Hierdoor verandert de afbeelding de betreffende NPC.

Je kunt meer lezen over [wereldbazen uit het verleden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Wereldbazen).
androidFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Wereldbazen zijn uitzonderlijke monsters die verschijnen in de Herberg. Alle actieve gebruikers vechten automatisch tegen de Wereldbaas, hun taken en eigenschappen beschadigen deze baas zoals normaal.

Je kunt tegelijkertijd een normale queeste doorlopen. Je taken en eigenschappen tellen dan zowel tegen de Wereldbaas als tegen de baas of verzamelqueeste van je gezelschap.

Een wereldbaas zal jou of je account nooit beschadigen. In plaats daarvan heeft deze een furiebalk die zich vult wanneer gebruikers hun dagelijkse taken niet doen. Als de furiebalk gevuld is, valt de Baas een van de NPC’s op de site aan. Hierdoor verandert de afbeelding de betreffende NPC.

Je kunt meer lezen over [wereldbazen uit het verleden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Wereldbazen) op de wiki.
webFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual. You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party. A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change. You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki. Wereldbazen zijn uitzonderlijke monsters die verschijnen in de Herberg. Alle actieve gebruikers vechten automatisch tegen de Wereldbaas, hun taken en eigenschappen beschadigen deze baas zoals normaal. Je kunt tegelijkertijd een normale queeste doorlopen. Je taken en eigenschappen tellen dan zowel tegen de Wereldbaas als tegen de baas of verzamelqueeste van je gezelschap. Een wereldbaas zal jou of je account nooit beschadigen. In plaats daarvan heeft deze een furiebalk die zich vult wanneer gebruikers hun dagelijkse taken niet doen. Als de furiebalk gevuld is, valt de Baas een van de NPC’s op de site aan. Hierdoor verandert de afbeelding de betreffende NPC. Je kunt meer lezen over [wereldbazen uit het verleden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Wereldbazen) op de wiki.
iosFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet in deze lijst of op [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, kom het dan vragen in de Herberg bij Menu > Herberg! Wij helpen je graag verder.
androidFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet op deze lijst of op de [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, kom het dan vragen in de Herberg bij Menu > Herberg! Wij helpen je graag verder.
webFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the [Habitica Help guild](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We're happy to help. Als je een vraag hebt die niet op deze lijst of op de [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Veel_Gestelde_Vragen) staat, vraag het dan in de [Habitica Help gilde](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We willen je graag helpen.