Key English Dutch
webFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you click a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your party and one of your party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you. The main way to heal is to gain a level, which restores all your Health. You can also buy a Health Potion with Gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. Other Healers can heal you as well if you are in a Party with them. Learn more by clicking "Party" in the navigation bar. Er zijn verschillende dingen die je kunnen schaden. Ten eerste: als je dagelijkse taken 's nachts incompleet zijn en je ze de volgende morgen niet aftikt op de pop-up, doen ze schade. Ten tweede: als je een slechte gewoonte aanklikt, zal het je schade doen. Tenslotte: als je in een gevecht met een eindbaas bent met je Gezelschap en een van je Gezelschapsgenoten heeft niet al zijn/haar taken gedaan, dan zal de baas je aanvallen. De belangrijkste manier om te genezen is om een niveau omhoog te gaan, dat herstelt al je Levenspunten. Je kunt ook met Goud een gezondheidsdrankje kopen in de beloningskolom. Daarbij, op niveau 10 en daarboven, kun je ervoor kiezen om een Genezer te worden en dan kun je genezingsvaardigheden leren. Als je in een Gezelschap zit met een Genezer, kan deze je ook genezen.
faqQuestion5 How do I play Habitica with my friends? Hoe speel ik Habitica samen met mijn vrienden?
iosFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
De beste manier is om anderen uit te nodigen in een groep met jou! Groepen kunnen queestes doen, monsters bevechten en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen.

Om je eigen groep te starten, ga naar Menu > [Groep](https://habitica.com/party) en klik op "Maak Nieuwe Groep". Scroll dan naar beneden en klik op "Uitnodigen" om je vrienden uit te nodigen door hun @gebruikersnaam in te voeren. Indien je iemand anders Groep wil bijtreden, geef hen jouw @gebruikersnaam zodat ze je kunnen uitnodigen!

Jij en je vrienden kunnen zich ook aansluiten bij Gildes, publieke chatrooms die mensen samenbrengen op basis van hun gemeenschappelijke interesses! Er zijn tal van nuttige en leuke gildes, neem er zeker een kijkje naar.

Indien je competitiever bent, kunnen jij en je vrienden Uitdagingen aangaan om een set taken onder handen te nemen. Er zijn allerhande soorten publieke Uitdagingen beschikbaar die een brede range interesses en doelen beslaan. Sommige publieke uitdagingen zullen zelfs Edelstenen uitreiken als je als winnaar geselecteerd wordt.
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
De beste manier is om ze uit te nodigen voor een Groep met jou! Groepen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gildes (Sociaal > Gilden). Ga naar de [website](https://habitica.com/) om er eentje te creëren als je nog niet in een Groep zit. Gilden zijn chatrooms die zich richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel Gilden als je wilt, maar slechts bij één Groep.

Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Groepen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
webFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds). De beste manier is om ze uit te nodigen voor een Groep met jou, door op "Groep" te klikken in het navigatiebar! Groepen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gilden (klik op Gilden in het navigatiebar). Gilden zijn chatrooms die zich richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel Gilden als je wilt, maar slechts bij één Groep. Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Groepen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
faqQuestion6 How do I get a Pet or Mount? Hoe kan ik een huisdier of een rijdier krijgen?
iosFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch Egg." Then choose a Hatching Potion to determine its color! Go to Menu > Pets and click your new Pet to equip it to your Avatar.

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Pets. Tap on a Pet, and select "Feed Pet"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, go to Menu > Mounts and tap on it to equip it to your Avatar.

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests (to learn more about Quests, see [How do I fight monsters and go on Quests](https://habitica.com/static/faq/9)).
Iedere keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen opgeslagen worden in Menu > Boedel.

Om een Huisdier te laten uitkomen, heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Druk op het Ei om de soort te bepalen en selecteer 'Laat Ei uitkomen'. Kies daarna een Uitbroeddrank om de kleur te bepalen! Ga naar Menu > Huisdieren en klik op je nieuwe Huisdier om je Avatar ermee uit te rusten.

Je kunt je huisdieren ook laten opgroeien tot rijdieren door ze te voederen onder Menu > Huisdieren. Druk op het huisdier en selecteer 'Huisdier Voeren'. Je zult een Huisdier vele malen moeten voederen voordat het verandert in een rijdier, maar als je zijn favoriete voedsel kan bepalen, zal 'ie sneller groeien. Probeer het met vallen en opstaan of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voedsel#Voedsel_voorkeuren). Als je eenmaal een rijdier hebt, kun je het toevoegen aan je Avatar onder Menu > Rijdieren.

Je kunt ook Eieren van queeste-huisdieren krijgen door bepaalde queesten te voltooien (om meer over queesten te lezen, zie [Hoe vecht ik tegen monsters en ga ik op queesten?](https://habitica.com/static/faq/9)).
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Iedere keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen opgeslagen worden in Menu > Boedel.

Om een huisdier te laten uitkomen, heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Tik op het Ei om de soort te bepalen en selecteer "Laat Ei uitkomen met Uitbroeddrank". Kies daarna een Uitbroeddrank om de kleur van het dier te bepalen! Om je huisdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Huisdieren, klik je op je het gewenste huisdier en selecteer je "Gebruik" (Je avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt je Huisdieren ook laten opgroeien tot rijdieren door ze te voeren onder Menu > Stal > [> Huisdieren]. Druk op een huisdier en selecteer dan "Voeren"! Je zult een Huisdier vele malen moeten voeren voordat het verandert in een Rijdier, maar als je zijn favoriete voedsel kan ontdekken, zal hij sneller groeien. Probeer het met vallen en opstaan of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voedsel#Voedsel_voorkeuren). Om je Rijdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Rijdieren, selecteer je een soort, klik je op je het gewenste Rijdier en selecteer je "Gebruik" (Je Avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt ook Eieren van Queeste-Huisdieren verkrijgen door bepaalde Queestes te voltooien. (Lees hieronder meer over Queestes.)
webFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.) Telkens wanneer je een taak voltooit heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen bewaard worden in Boedel > Artikelen. Om een Huisdier uit te broeden heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Zodra je zowel een Ei als een Uitbroeddrankje hebt, ga naar Boedel > Stal en klik op de afbeelding. Zodra je een Huisdier hebt uitgebroed, kan je deze gebruiken door erop te klikken. Je kan Huisdieren ook in Rijdieren groeien door ze te voeden via Boedel > Stal. Sleep een stuk Voedsel van de actierij aan de onderkant van het scherm en gebruik deze op een Huisdier om het te voeden! Je zal een Huisdier meerdere keren moeten voeden voordat het in een Rijdier veranderd, maar als je het favoriete voedsel uitvogelt, groeit het sneller. Probeer meerdere malen, of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Zodra je een Rijdier hebt, klik erop om het te gebruiken voor je Avatar. Je kan ook Eieren krijgen voor Queeste Huisdieren door bepaalde Queesten te voltooien. (Lees hieronder meer over Queesten.)
faqQuestion7 How do I become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer? Hoe word ik een Krijger, Magiër, Dief of Genezer?
iosFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Cancel” and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Je kan pas kiezen om een Krijger, Magiër, Dief of Genezer te worden als je niveau 10 bereikt hebt. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen uitspreken na niveau 11 en meer verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij eindbazen, schade weerstaan van taken en hun gezelschap sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan de gezelschap. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun gezelschap hetzelfde laten doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf, en mensen uit hun gezelschap, genezen.

Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- bijvoorbeeld als je nog alle uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- druk dan op "Annuleren" en kies later door het Menu te openen, op het Instellingen icoon te klikken, en dan op "Klassensysteem aanzetten" te klikken.
androidFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Wanneer je level 10 bereikt, kan je kiezen of je een Krijger, Magiër, Dief of Genezer wilt worden. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen gebruiken vanaf level 11, en verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij Eindbazen, schade weerstaan van taken en hun gezelschap sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij Eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan het gezelschap. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun gezelschap helpen om hetzelfde te doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf en mensen uit hun gezelschap genezen.

Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- bijvoorbeeld als je nog alle uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- druk dan op "Annuleren" en kies later door het Menu te openen, op het Instellingen icoon te klikken, en dan op "Klassensysteem aanzetten" te klikken.
webFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most Gold and find the most item drops, and they can help their party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their party members. If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can click "Opt Out" and re-enable it later under Settings. Je kan pas kiezen om een Krijger, Magiër, Dief of Genezer te worden als je niveau 10 bereikt hebt. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen uitspreken na niveau 11 en meer verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij eindbazen, schade weerstaan van taken en hun groep sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan de groep. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun groep hetzelfde laten doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf, en mensen uit hun groep, genezen. Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- als je bijvoorbeeld nog al je uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- kun je op "later beslissen" klikken en later kiezen bij Instellingen.
faqQuestion8 What is the blue Stat bar that appears in the Header after level 10? Wat is de blauwe statusbalk die in de bovenbalk verschijnt na niveau 10?
iosFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Use Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. The blauwe balk die verscheen toen je niveau 10 bereikte en een klasse koos, is je mana-balk. Als je een hoger niveau bereikt, speel je speciale vaardigheden vrij die mana kosten om te gebruiken. Elke klasse heeft andere vaardigheden, die vanaf niveau 11 verschijnen onder Menu > Gebruik vaardigheden. Anders dan bij je gezondheidsbalk, reset je mana-balk niet als je een nieuw niveau bereikt. In plaats daarvan krijg je meer mana wanneer je goede gewoonten, dagelijkse taken en to-do's doet en verlies je het wanneer je hebt toegegeven aan slechte gewoonten. Je krijgt 's nachts ook wat mana terug -- hoe meer dagelijkse taken je voltooide, hoe meer je verdient.
androidFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. De blauwe balk die tevoorschijn komt wanneer je niveau 10 behaalt en een klasse hebt gekozen, is je Manabalk. Elke keer dat je een niveau stijgt, speel je speciale vaardigheden vrij die mana kosten om te gebruiken. Elke klasse heeft andere vaardigheden, die na niveau 11 onder Menu > Vaardigheden verschijnen. Je manabalk reset niet wanneer je een niveau stijgt, zoals je gezondheidsbalk. In plaats daarvan krijg je mana als je goede gewoontes, dagelijkse taken en to-do's voltooit en verlies je mana wanneer je terugvalt in slechte gewoontes. Je krijgt ook elke dag wat mana terug -- des te meer dagelijkse taken je voltooit, des te meer je zult krijgen.
webFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 in the action bar at the bottom of the screen. Unlike your Health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. The blauwe balk die verscheen toen je niveau 10 bereikte en een klasse koos, is je mana-balk. Als je een hoger niveau bereikt, speel je speciale vaardigheden vrij die mana kosten om te gebruiken. Elke klasse heeft andere vaardigheden, die vanaf niveau 11 verschijnen in de actiebalk onderin het scherm. Anders dan bij je gezondheidsbalk, reset je mana-balk niet als je een nieuw niveau bereikt. In plaats daarvan krijg je meer mana wanneer je goede gewoonten, dagelijkse taken en to-do's doet en verlies je het wanneer je hebt toegegeven aan slechte gewoonten. Je krijgt 's nachts ook wat mana terug -- hoe meer dagelijkse taken je voltooide, hoe meer je verdient.
faqQuestion9 How do I fight monsters and go on Quests? Hoe vecht ik tegen monsters en ga ik op queesten?
iosFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq#party-with-friends)). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de Queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooit is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie hierboven). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.