Key English Dutch
mountMasterText Has tamed all 90 mounts (even more difficult, congratulate this user!) Heeft alle 90 rijdieren getemd (nog veel moeilijker, dus feliciteer deze gebruiker!)
petLikeToEatText Pets will grow no matter what you feed them, but they'll grow faster if you feed them the one Pet Food that they like best. Experiment to find out the pattern, or see the answers here: <br/> <a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">https://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a> Het maakt niet uit wat je huisdieren voert om ze te laten groeien, maar ze zullen sneller groeien als je ze hun favoriete voedsel voert. Experimenteer om uit te vinden wat het patroon is, of zie het antwoord hier: <br/><a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">https://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a>
keyToBoth Master Keys to the Kennels Hoofdsleutel van de Hokken
hopefulHippogriffPet Hopeful Hippogriff Hoopvolle Hippogrief
hopefulHippogriffMount Hopeful Hippogriff Hoopvolle Hippogrief
pets Pets Huisdieren
petsFound Pets Found Huisdieren gevonden
magicPets Magic Potion Pets Huisdieren van een magische Uitbroeddrank
questPets Quest Pets Huisdieren van queesten
foodTitle Pet Food Huisdieren voedsel
food Pet Food and Saddles Huisdieren voedsel en zadels
petsReleased Pets released. Huisdieren vrijgelaten.
hydra Hydra Hydra
petNotOwned You do not own this pet. Je bezit dit huisdier niet.
mountNotOwned You do not own this mount. Je bezit dit rijdier niet.
beastAchievement You have earned the "Beast Master" Achievement for collecting all the pets! Je hebt de "Dierenmeester"-prestatie behaald voor het verzamelen van alle huisdieren!
triadBingoAchievement You have earned the "Triad Bingo" achievement for finding all the pets, taming all the mounts, and finding all the pets again! Je hebt de prestatie 'Drie keer bingo' gehaald door alle huisdieren te vinden, alle rijdieren te temmen en daarna weer alle huisdieren te vinden!
mountAchievement You have earned the "Mount Master" achievement for taming all the mounts! Je hebt de prestatie "Rijdiermeester" behaald voor het temmen van alle rijdieren!
hatchedPetGeneric You hatched a new pet! Je hebt een nieuw huisdier uitgebroed!
hatchedPet You hatched a new <%= potion %> <%= egg %>! Je hebt een <%= potion %> <%= egg %> uitgebroed!