Key English Dutch
activeMount Active Mount Actief Rijdier
activePet Active Pet Actief Huisdier
beastAchievement You have earned the "Beast Master" Achievement for collecting all the pets! Je hebt de "Dierenmeester"-prestatie behaald voor het verzamelen van alle huisdieren!
beastMasterName Beast Master Dierenmeester
beastMasterProgress Beast Master Progress Voortgang tot dierenmeester
beastMasterText Has found all 90 pets (incredibly difficult, congratulate this user!) Heeft alle 90 huisdieren gevonden (ontzettend moeilijk, feliciteer deze gebruiker!)
beastMasterText2 and has released their pets a total of <%= count %> time(s) en heeft zijn of haar huisdieren in totaal <%= count %> keer vrijgelaten
cerberusPup Cerberus Pup Cerberuspup
clickOnEggToHatch Click on an Egg to use your <%= potionName %> hatching potion and hatch a new pet! Klik op een ei om je <%= potionName %>uitbroeddrank te gebruiken en een nieuw huisdier uit te broeden!
clickOnPetToFeed Click on a Pet to feed <%= foodName %> and watch it grow! Klik op een huisdier om <%= foodName %>te voeren en het te zien groeien!
clickOnPotionToHatch Click on a hatching potion to use it on your <%= eggName %> and hatch a new pet! Klik op een uitbroeddrank om het te gebruiken op je<%= eggName %>en broed een nieuw huisdier uit!
dragThisFood Drag this <%= foodName %> to a Pet and watch it grow! Sleep dit <%= foodName %> naar een huisdier en zie het groeien!
dragThisPotion Drag this <%= potionName %> to an Egg and hatch a new pet! Sleep deze <%= potionName %> naar een ei en broed een nieuw huisdier uit!
dropsExplanation Get these items faster with Gems if you don't want to wait for them to drop when completing a task. <a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Drops">Learn more about the drop system.</a> Verkrijg deze voorwerpen sneller met edelstenen als je niet wilt wachten tot je ze vindt als je een taak afrondt. <a href="https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Drops">Leer meer over het vondstensysteem.</a>
dropsExplanationEggs Spend Gems to get eggs more quickly, if you don't want to wait for standard eggs to drop, or to repeat Quests to earn Quest eggs. <a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Drops">Learn more about the drop system.</a> Spendeer edelstenen om sneller eieren te krijgen, als je niet wil wachten tot je standaard eieren vindt of niet queesten wil herhalen om queeste-eieren te verdienen. <a href="https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Drops">Leer meer over het dropsysteem.</a>
egg <%= eggType %> Egg <%= eggType %>-ei
eggs Eggs Eieren
eggSingular egg ei
etherealLion Ethereal Lion Etherische Leeuw
feedPet Feed <%= text %> to your <%= name %>? Voer <%= text %> aan je <%= name %>?