Key English Dutch
clickOnPetToFeed Click on a Pet to feed <%= foodName %> and watch it grow! Klik op een huisdier om <%= foodName %>te voeren en het te zien groeien!
dragThisPotion Drag this <%= potionName %> to an Egg and hatch a new pet! Sleep deze <%= potionName %> naar een ei en broed een nieuw huisdier uit!
clickOnEggToHatch Click on an Egg to use your <%= potionName %> hatching potion and hatch a new pet! Klik op een ei om je <%= potionName %>uitbroeddrank te gebruiken en een nieuw huisdier uit te broeden!
hatchDialogText Pour your <%= potionName %> hatching potion on your <%= eggName %> egg, and it will hatch into a <%= petName %>. Giet je <%= potionName %> uitbroeddrank over je <%= eggName %>-ei en het zal uitkomen als een <%= petName %>.
clickOnPotionToHatch Click on a hatching potion to use it on your <%= eggName %> and hatch a new pet! Klik op een uitbroeddrank om het te gebruiken op je<%= eggName %>en broed een nieuw huisdier uit!
notEnoughPets You have not collected enough pets Je hebt niet genoeg huisdieren verzameld
notEnoughMounts You have not collected enough mounts Je hebt niet genoeg rijdieren verzameld
notEnoughPetsMounts You have not collected enough pets and mounts Je hebt niet genoeg huis- en rijdieren verzameld
notEnoughFood You don't have enough food Je hebt niet genoeg voedsel
tooMuchFood You're trying to feed too much food to your pet, action cancelled Je probeert je huisdier teveel voedsel te voeren, handeling geannuleerd
invalidAmount Invalid amount of food, must be a positive integer Ongeldige hoeveelheid voedsel, moet een positief geheel getal zijn