Key English Bulgarian
messageNotificationNotFound Notification not found. Известието не е намерено.
messageTwoHandedUnequip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so it was unequipped when you armed yourself with <%= offHandedText %>. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че го/я разекипирахте, когато се въоръжихте с <%= offHandedText %>.
messageTwoHandedEquip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so <%= offHandedText %> has been unequipped. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че разекипирахте предмета <%= offHandedText %>.
unallocatedStatsPoints You have <span class="notification-bold-blue"><%= points %> unallocated Stat Points</span> Имате <span class="notification-bold-blue"><%= points %> неразпределени показателни точки</span>
messageMissingEggPotion You're missing either that egg or that potion Липсва Ви яйцето или отварата
messageMissingDisplayName Missing display name. Липсва екранно име.
messageDropFood You've found <%= dropText %>! Намерихте <%= dropText %>!
messageDropPotion You've found a <%= dropText %> Hatching Potion! Намерихте излюпваща отвара с(ъс) <%= dropText %>!
messageDropEgg You've found a <%= dropText %> Egg! Намерихте яйце на <%= dropText %>!
beginningOfConversationReminder Remember to be kind, respectful, and follow the Community Guidelines! Не забравяйте да бъдете мили, уважителни и да следвате Обществените Правила!
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Не може да се закупи повече от един брой от този предмет.
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Не можете да докладвате системно съобщение. Ако искате да докладвате за нарушение на Обществените правила свързано с това съобщение, моля, изпратете е-писмо със снимка и обяснение на нашия Обществен Управител на адрес <%= communityManagerEmail %>.
messageInvalidEggPotionCombo You can't hatch Quest Pet Eggs with Magic Hatching Potions! Try a different egg. Не можете да излюпите яйце на любимец от мисия с магическа излюпваща отвара! Опитайте с друго яйце.
messageGroupChatBlankMessage You cannot send a blank message Не можете да изпратите празно съобщение
messageGroupCannotRemoveSelf You cannot remove yourself! Не можете да премахнете себе си!
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Не можете да приемете тази покана за присъединяване в група, докато изпълнявате мисия. Ако искате да се присъедините към тази група, трябва първо да прекратите мисията си – можете да направите това от екрана за групата. Ще си получите обратно свитъка с мисията.
messageGroupRequiresInvite Can't join a group you're not invited to. Не можете да се присъедините към група, за която не сте получили покана.
messageGroupChatLikeOwnMessage Can't like your own message. Don't be that person. Не можете да харесате собственото си съобщение. Не бъдете такъв човек.
messageCannotFeedPet Can't feed this pet. Не можете да храните този любимец.
messageNotEnoughGold Not Enough Gold Няма достатъчно злато