Key English Bulgarian
messageUserOperationProtected path `<%= operation %>` was not saved, as it's a protected path. Пътят `<%= operation %>` не беше запазен, тъй като е защитен път.
messagePetNotFound :pet not found in user.items.pets :pet не е открит в user.items.pets
beginningOfConversationReminder Remember to be kind, respectful, and follow the Community Guidelines! Не забравяйте да бъдете мили, уважителни и да следвате Обществените Правила!
messageDeletedUser Sorry, this user has deleted their account. Съжаляваме, но този потребител е изтрил профила си.
messageTagNotFound Tag not found. Етикетът не е намерен.
messageTaskNotFound Task not found. Задачата не е намерена.
beginningOfConversation This is the beginning of your conversation with <%= userName %>. Това е началото на разговора Ви с <%= userName %>.
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Не може да се закупи повече от един брой от този предмет.
messageNotAvailable This item is not currently available for purchase. Този предмет в момента не е наличен за купуване.
messageGroupChatSpam Whoops, looks like you're posting too many messages! Please wait a minute and try again. The Tavern chat only holds 200 messages at a time, so Habitica encourages posting longer, more thoughtful messages and consolidating replies. Can't wait to hear what you have to say. :) Опа! Изглежда публикувате твърде много съобщения. Моля, изчакайте малко и опитайте отново. Чатът в кръчмата може да показва най-много 200 съобщения, така че съветваме потребителите да публикуват по-дълги и добре обмислени съобщения, както и да обединяват отговорите си. Скоро ще можете да пишете отново! :)
messageTwoHandedUnequip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so it was unequipped when you armed yourself with <%= offHandedText %>. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че го/я разекипирахте, когато се въоръжихте с <%= offHandedText %>.
messageTwoHandedEquip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so <%= offHandedText %> has been unequipped. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че разекипирахте предмета <%= offHandedText %>.
messageHealthAlreadyMax You already have maximum health. Здравето Ви вече е пълно.
messageAlreadyMount You already have that mount. Try feeding another pet. Вече имате този превоз. Опитайте да храните друг любимец.
messageAlreadyPet You already have that pet. Try hatching a different combination! Вече имате този любимец. Опитайте друго съчетание!
messageAlreadyOwnGear You already own this item. Equip it by going to the equipment page. Вече притежавате този предмет. Можете да го екипирате като отидете на страницата с екипировката.
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Не можете да приемете тази покана за присъединяване в група, докато изпълнявате мисия. Ако искате да се присъедините към тази група, трябва първо да прекратите мисията си – можете да направите това от екрана за групата. Ще си получите обратно свитъка с мисията.
messageGroupCannotRemoveSelf You cannot remove yourself! Не можете да премахнете себе си!
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Не можете да докладвате системно съобщение. Ако искате да докладвате за нарушение на Обществените правила свързано с това съобщение, моля, изпратете е-писмо със снимка и обяснение на нашия Обществен Управител на адрес <%= communityManagerEmail %>.
messageGroupChatBlankMessage You cannot send a blank message Не можете да изпратите празно съобщение