Key English Bulgarian
messageAlreadyPet You already have that pet. Try hatching a different combination! Вече имате този любимец. Опитайте друго съчетание!
messageAlreadyMount You already have that mount. Try feeding another pet. Вече имате този превоз. Опитайте да храните друг любимец.
messageHealthAlreadyMax You already have maximum health. Здравето Ви вече е пълно.
messageTwoHandedEquip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so <%= offHandedText %> has been unequipped. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че разекипирахте предмета <%= offHandedText %>.
messageTwoHandedUnequip Wielding <%= twoHandedText %> takes two hands, so it was unequipped when you armed yourself with <%= offHandedText %>. Използването на <%= twoHandedText %> изисква две ръце, така че го/я разекипирахте, когато се въоръжихте с <%= offHandedText %>.
messageGroupChatSpam Whoops, looks like you're posting too many messages! Please wait a minute and try again. The Tavern chat only holds 200 messages at a time, so Habitica encourages posting longer, more thoughtful messages and consolidating replies. Can't wait to hear what you have to say. :) Опа! Изглежда публикувате твърде много съобщения. Моля, изчакайте малко и опитайте отново. Чатът в кръчмата може да показва най-много 200 съобщения, така че съветваме потребителите да публикуват по-дълги и добре обмислени съобщения, както и да обединяват отговорите си. Скоро ще можете да пишете отново! :)
messageNotAvailable This item is not currently available for purchase. Този предмет в момента не е наличен за купуване.
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Не може да се закупи повече от един брой от този предмет.
beginningOfConversation This is the beginning of your conversation with <%= userName %>. Това е началото на разговора Ви с <%= userName %>.
messageTaskNotFound Task not found. Задачата не е намерена.
messageTagNotFound Tag not found. Етикетът не е намерен.
messageDeletedUser Sorry, this user has deleted their account. Съжаляваме, но този потребител е изтрил профила си.
beginningOfConversationReminder Remember to be kind, respectful, and follow the Community Guidelines! Не забравяйте да бъдете мили, уважителни и да следвате Обществените Правила!
messagePetNotFound :pet not found in user.items.pets :pet не е открит в user.items.pets
messageUserOperationProtected path `<%= operation %>` was not saved, as it's a protected path. Пътят `<%= operation %>` не беше запазен, тъй като е защитен път.
messageGroupOnlyLeaderCanUpdate Only the group leader can update the group! Само водачът на групата може да я актуализира!
messageGroupChatAdminClearFlagCount Only an admin can clear the flag count! Само администратор може да изчисти броя на докладванията!
messageHealthAlreadyMin Oh no! You have already run out of health so it's too late to buy a health potion, but don't worry - you can revive! О, не! Нямате здраве, така че вече е твърде късно да си купите лечебна отвара, но не се притеснявайте — можете да се преродите!
messageNotificationNotFound Notification not found. Известието не е намерено.
notificationsRequired Notification ids are required. Идентификаторите на известията са задължителни.