Key English Bulgarian
messageGroupChatAdminClearFlagCount Only an admin can clear the flag count! Само администратор може да изчисти броя на докладванията!
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Не можете да докладвате системно съобщение. Ако искате да докладвате за нарушение на Обществените правила свързано с това съобщение, моля, изпратете е-писмо със снимка и обяснение на нашия Обществен Управител на адрес <%= communityManagerEmail %>.
messageGroupChatSpam Whoops, looks like you're posting too many messages! Please wait a minute and try again. The Tavern chat only holds 200 messages at a time, so Habitica encourages posting longer, more thoughtful messages and consolidating replies. Can't wait to hear what you have to say. :) Опа! Изглежда публикувате твърде много съобщения. Моля, изчакайте малко и опитайте отново. Чатът в кръчмата може да показва най-много 200 съобщения, така че съветваме потребителите да публикуват по-дълги и добре обмислени съобщения, както и да обединяват отговорите си. Скоро ще можете да пишете отново! :)
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Не можете да приемете тази покана за присъединяване в група, докато изпълнявате мисия. Ако искате да се присъедините към тази група, трябва първо да прекратите мисията си – можете да направите това от екрана за групата. Ще си получите обратно свитъка с мисията.
messageUserOperationProtected path `<%= operation %>` was not saved, as it's a protected path. Пътят `<%= operation %>` не беше запазен, тъй като е защитен път.
messageNotificationNotFound Notification not found. Известието не е намерено.
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Не може да се закупи повече от един брой от този предмет.
notificationsRequired Notification ids are required. Идентификаторите на известията са задължителни.
unallocatedStatsPoints You have <span class="notification-bold-blue"><%= points %> unallocated Stat Points</span> Имате <span class="notification-bold-blue"><%= points %> неразпределени показателни точки</span>
beginningOfConversation This is the beginning of your conversation with <%= userName %>. Това е началото на разговора Ви с <%= userName %>.
beginningOfConversationReminder Remember to be kind, respectful, and follow the Community Guidelines! Не забравяйте да бъдете мили, уважителни и да следвате Обществените Правила!
messageDeletedUser Sorry, this user has deleted their account. Съжаляваме, но този потребител е изтрил профила си.
messageMissingDisplayName Missing display name. Липсва екранно име.
reportedMessage You have reported this message to moderators. Вие докладвахте това съобщние на модераторите.
canDeleteNow You can now delete the message if you wish. Вече може да изтриете съобщението, ако желаете.