Key English Bulgarian
armoireEquipment <%= image %> You found a piece of rare Equipment in the Armoire: <%= dropText %>! Awesome! <%= image %> Намерихте рядък предмет в гардероба: <%= dropText %>! Страхотно!
armoireExp You wrestle with the Armoire and gain Experience. Take that! Сборвате се с гардероба и получавате опит. Така му се пада!
armoireFood <%= image %> You rummage in the Armoire and find <%= dropText %>. What's that doing in here? <%= image %> Тършувате из гардероба и намирате <%= dropText %>. Какво ли прави това там?
beginningOfConversation This is the beginning of your conversation with <%= userName %>. Това е началото на разговора Ви с <%= userName %>.
beginningOfConversationReminder Remember to be kind, respectful, and follow the Community Guidelines! Не забравяйте да бъдете мили, уважителни и да следвате Обществените Правила!
canDeleteNow You can now delete the message if you wish. Вече може да изтриете съобщението, ако желаете.
messageAllUnEquipped Everything unequipped.
messageAlreadyMount You already have that mount. Try feeding another pet. Вече имате този превоз. Опитайте да храните друг любимец.
messageAlreadyOwnGear You already own this item. Equip it by going to the equipment page. Вече притежавате този предмет. Можете да го екипирате като отидете на страницата с екипировката.
messageAlreadyPet You already have that pet. Try hatching a different combination! Вече имате този любимец. Опитайте друго съчетание!
messageBackgroundUnEquipped Background unequipped.
messageBattleGearUnEquipped Battle Gear unequipped.
messageBought Bought <%= itemText %> Закупихте <%= itemText %>
messageCannotFeedPet Can't feed this pet. Не можете да храните този любимец.
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Не можете да докладвате системно съобщение. Ако искате да докладвате за нарушение на Обществените правила свързано с това съобщение, моля, изпратете е-писмо със снимка и обяснение на нашия Обществен Управител на адрес <%= communityManagerEmail %>.
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Не можете да приемете тази покана за присъединяване в група, докато изпълнявате мисия. Ако искате да се присъедините към тази група, трябва първо да прекратите мисията си – можете да направите това от екрана за групата. Ще си получите обратно свитъка с мисията.
messageCostumeUnEquipped Costume unequipped.
messageDeletedUser Sorry, this user has deleted their account. Съжаляваме, но този потребител е изтрил профила си.
messageDontEnjoyFood <%= egg %> eats <%= foodText %> but doesn't seem to enjoy it. <%= egg %> изяде <%= foodText %> , но не му/ѝ хареса.
messageDropEgg You've found a <%= dropText %> Egg! Намерихте яйце на <%= dropText %>!