Key English Bulgarian
awesome Awesome! Страхотно!
checkInRewards Check-In Rewards Награди за отчитане
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Брой отчитания до следващата награда: <%= numberOfCheckinsLeft %>
fourOfEachFood four of each standard Pet Food по четири броя от всяка обикновена храна за любимци
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Заключените едноцветни фонови изображения ще се отключат чрез ежедневните Ви отчитания.
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion по един брой от всяка обикновена излюпваща отвара
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg по един брой от всяко обикновено яйце за любимец
checkinProgressTitle Progress until next Напредък до следващата награда
royallyLoyal Royally Loyal Царствена преданост
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement постижението „Царствена преданост“
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Потребителят се е отчел 500 пъти и е получил всички възможни награди за това!
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg по три броя от всяко обикновено яйце за любимец
threeOfEachFood three of each standard Pet Food по три броя от всяка обикновена храна за любимци
threeSaddles three Saddles три седла
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg по два броя от всяко обикновено яйце за любимец
twoSaddles two Saddles две седла
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Когато става въпрос за изграждане на навици, ключът е в постоянството. Всеки ден, в който се отчетете, Ви доближава до наградата.
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Получихте <%= reward %> за усърдието си в подобряването на живота си.
unlockedReward You have received <%= reward %> Получихте <%= reward %>
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Броячът на отчитанията Ви се увеличи!