Key English Bulgarian
awesome Awesome! Страхотно!
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Получихте награди за отчитане! Отворете инвентара и екипировката си, за да видите новите неща.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Броячът на отчитанията Ви се увеличи!
checkinProgressTitle Progress until next Напредък до следващата награда
checkInRewards Check-In Rewards Награди за отчитане
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Получихте <%= reward %> за усърдието си в подобряването на живота си.
fourOfEachFood four of each standard Pet Food по четири броя от всяка обикновена храна за любимци
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement постижението „Царствена преданост“
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Заключените едноцветни фонови изображения ще се отключат чрез ежедневните Ви отчитания.
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Когато става въпрос за изграждане на навици, ключът е в постоянството. Всеки ден, в който се отчетете, Ви доближава до наградата.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Брой отчитания до следващата награда: <%= numberOfCheckinsLeft %>
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion по един брой от всяка обикновена излюпваща отвара
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg по един брой от всяко обикновено яйце за любимец
royallyLoyal Royally Loyal Царствена преданост
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Потребителят се е отчел 500 пъти и е получил всички възможни награди за това!
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg по три броя от всяко обикновено яйце за любимец
threeOfEachFood three of each standard Pet Food по три броя от всяка обикновена храна за любимци
threeSaddles three Saddles три седла
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg по два броя от всяко обикновено яйце за любимец
twoSaddles two Saddles две седла