Key English Croatian
groupSubscriptionPrice $9 every month + $3 a month for every additional group member $9 svaki mjesec + $3 mjesečno za svakog dodatnog člana grupe
guildGemCostInfo A Gem cost promotes high quality Guilds and is transferred into your Guild's bank. Cijena Dragulja promiče visokokvalitetne Cehove te se prenosi u banku Ceha.
whatIsGroupManagerDesc A Group Manager is a user role that do not have access to the group's billing details, but can create, assign, and approve shared Tasks for the Group's members. Promote Group Managers from the Group’s member list. Upravitelj Grupe je vrsta korisnika koji nema pristup naplatnim podacima grupe, ali može stvarati, dodjeljivati ili odobravati zajedničke Zadatke za članove Grupe. Možeš promaknuti upravitelje Grupe iz popisa članova u Grupi.
leaderCannotLeaveGroupWithActiveGroup A leader can not leave a group while the group has an active plan Vođa ne može napustiti grupu dok grupa ima aktivni plan.
allAssignedCompletion All - Completes when all assigned users finish Svi - izvršen je kad ga obave svi korisnici kojima je dodijeljen
whatsIncludedGroupDesc All members of the Group receive full subscription benefits, including the monthly subscriber items, the ability to buy Gems with Gold, and the Royal Purple Jackalope mount, which is exclusive to users with a Group Plan membership. Svi članovi Grupe dobivaju potpune pogodnosti pretplate, što uključuje mjesečne pretplatničke predmete, mogućnost kupovine Dragulja Zlatnicima te kraljevski ljubičastu jahaću životinju Rogatog zeca koji je isključivo namijenjen za korisnike Grupnih planova.
bannedWordsAllowed Allow banned words
messageRequired A message is required. Potrebna je poruka.
badAmountOfGemsToPurchase Amount must be at least 1. Količina mora biti najmanje 1.
badAmountOfGemsToSend Amount must be within 1 and your current number of gems. Količina mora biti između 1 i tvog trenutnog broja dragulja.
gemAmountRequired A number of gems is required Potreban je određen broj dragulja
applySortToHeader Apply Sort Options to Party Header Primijeni opcije svrstavanja na zaglavlje Družine
approvalRequested Approval Requested Zatraženo je odobrenje
approve Approve Odobri
approveTask Approve Task Odobri Zadatak
privateDescription A private Guild will not be displayed in Habitica's Guild directory. New members can be added by invitation only. Privatni Ceh neće biti prikazan u Habitičinom imeniku Cehova. Novi članovi se mogu dodavati samo putem poziva.
confirmCancelGroupPlan Are you sure you want to cancel your Group Plan? All Group members will lose their subscription and benefits. Jesi li siguran/na da želiš otkazati grupni plan i ukloniti prednosti svih članova, uključujući i njihove besplatne pretplate?
areYouSureDeleteMessage Are you sure you want to delete this message? Jesi li siguran/na da želiš izbrisati ovu poruku?
confirmNeedsWork Are you sure you want to mark this task as needing work? Jesi li siguran/na da želiš označiti ovaj zadatak kao jedan kojemu je potrebna dorada?
abuseFlagModalBody Are you sure you want to report this post? You should <strong>only</strong> report a post that violates the <%= firstLinkStart %>Community Guidelines<%= linkEnd %> and/or <%= secondLinkStart %>Terms of Service<%= linkEnd %>. Inappropriately reporting a post is a violation of the Community Guidelines and may give you an infraction. Jesi li sugran/na da želiš prijaviti ovu objavu? Trebao/la bi prijavljivati <strong>samo</strong> one objave koje krše <%= firstLinkStart %>Smjernice za zajednicu<%= linkEnd %> i/ili <%= secondLinkStart %>Uvjete pružanja usluga<%= linkEnd %>. Neprikladno prijavljivanje objave krši Smjernice za zajednicu i može ti donijeti prekršaj.