English Swedish
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
Stats Egenskaper
Stat Points Egenskapspoäng
Badge Emblem
Experience Erfarenhet
Experience points Erfarenhetspoäng
Tag Etikett
Skill Färdighet
Food Foder
Item Föremål
Inventory Förråd
Enchanted Armoire Förtrollat skåp
Independent Item Fristående föremål
Community Guidelines Gemenskapens riktlinjer
Confers no benefit Ger inga egenskapspoäng
Guild Gille
Gold Guld
Health Hälsa
Health Potion Hälsobrygd
Earned Har fått