Key English Dutch
lostAllHealth You ran out of Health! Je Gezondheidspunten zijn op!
dontDespair Don't despair! Wanhoop niet!
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Je hebt een Niveau, je Goud en een stuk Uitrusting verloren, maar je kunt het allemaal terug krijgen door hard te werken! Succes! Je zult het fantastisch doen.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Vul je Gezondheid aan en probeer het opnieuw
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Gebeurt dit vaker? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Hier zijn een paar tips!</a>
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Voorzichtig - Je Gezondheid gaat achteruit!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Laat je Gezondheid niet tot nul zakken! Als dat gebeurt verlies je een Niveau, je Goud, en een stuk uitrusting.
toRegainHealth To regain Health: Om Gezondheid te herstellen:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Ga een Niveau omhoog om volledig te genezen!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Koop een Gezonheidsdrankje van de Beloningen-kolom om 15 Gezondheidspunten te herstellen.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Snel Gezondheid aan het verliezen?
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Onvoltooide Dagtaken doen je 's nachts pijn, dus wees voorzichtig en voeg er in eerste instantie niet te veel toe!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Als een Dagtaak op een bepaalde dag niet gedaan hoeft te worden, kun je die dag uitschakelen door op het potlood-icoon te klikken.
goodLuck Good luck! Veel plezier!
cannotRevive Cannot revive if not dead Je kan niet herrijzen als je niet dood bent