Key English Bulgarian
lostAllHealth You ran out of Health! Здравето Ви свърши!
dontDespair Don't despair! Не се отчайвайте!
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Изгубихте ниво, всичкото си злато и един предмет от екипировката, но можете да си ги върнете с усърдна работа! Късмет — ще се справите.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Възстановете здравето си и опитайте отново
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Това често ли Ви се случва? <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Ето няколко съвета!</a>
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Внимавайте — губите здраве!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Не позволявайте на здравето Ви да спадне до 0! Ако това се случи, ще загубите ниво, златото си и един предмет от екипировката.
toRegainHealth To regain Health: За да възстановите здраве:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Вдигнете ниво, за да се излекувате напълно!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Купете лековита отвара от колоната с награди, за да възстановите 15 точки здраве.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Бързо ли губите здраве?
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Неизпълнените ежедневни задачи Ви нараняват след края на деня, затова внимавайте да не добавяте твърде много в началото!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Ако някоя ежедневна задача не трябва да бъде изпълнявана в определен ден, може да я изключите като натиснете иконката с молива.
goodLuck Good luck! Късмет!
cannotRevive Cannot revive if not dead Само умрелите могат да бъдат съживявани