Key English Dutch
commGuidePara003 These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Habitica Wiki on Fandom. As communities grow and change, their rules may adapt from time to time. When there are substantive changes to these Guidelines, you'll hear about it in a Bailey announcement and/or our social media! Deze regels gelden voor alle gemeenschappelijke ruimtes die we gebruiken, inclusief (maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) Trello, GitHub, Weblate, en de Habitica Wiki op Fandom. Naarmate geemeenschappen groeien en veranderen, kan het zijn dat hun regels van tijd tot tijd worden aangepast. Wanneer er substantiële veranderingen zijn in deze Richtlijnen, dan hoor je erover in een Bailey-aankondiging en/of op onze sociale media!
commGuidePara016 When navigating the public spaces in Habitica, there are some general rules to keep everyone safe and happy. In de openbare ruimtes in Habitica gelden enkele regels om iedereen veilig en gelukkig te houden.
commGuideList01B Prohibited: Any communication that is violent, threatening, promoting of discrimination etc. including memes, images, and jokes. Verboden: Alle communicatie die gewelddadig of bedreigend is, discriminatie bevordert etc. inclusief memes, afbeeldingen en grappen.
commGuideList01C All discussions must be appropriate for all ages and be free of profanity. Alle discussies moeten geschikt zijn voor alle leeftijden en vrij zijn van vulgaire taal.
commGuideList01D Please comply with mod requests. Gehoorzaam alsjeblieft de verzoeken van beheerders.
commGuideList02A <strong>Respect each other</strong>. Be courteous, kind, friendly, and helpful. Remember: Habiticans come from all backgrounds and have had wildly divergent experiences. This is part of what makes Habitica so cool! Building a community means respecting and celebrating our differences as well as our similarities. <strong>Heb respect voor elkaar</strong>. Wees netjes, aardig, vriendelijk en behulpzaam. Onthoud dat Habiticanen uit allerlei verschillende culturen komen en enorm uiteenlopende ervaringen gehad hebben. Dit is een onderdeel van wat Habitica zo cool maakt! Het opbouwen van een gemeenschap betekent dat we zowel onze verschillen als onze gelijkenissen moeten respecteren en vieren.
commGuideList02B <strong>Obey all of the <a href='/static/terms' target='_blank'>Terms and Conditions</a></strong> in both public and private spaces. <strong>Houd je aan de <a href='/static/terms' target='_blank'>algemene voorwaarden</a></strong> in zowel openbare als besloten ruimtes.
commGuideList02G <strong>Comply immediately with any Mod request.</strong> This could include, but is not limited to, requesting you limit your posts in a particular space, editing your profile to remove unsuitable content, asking you to move your discussion to a more suitable space, etc. Do not argue with moderators. If you have concerns or comments about moderation, email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> to contact our community manager. <strong>Gehoorzaam moderator verzoeken direct</strong>. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: verzoeken om je berichten te limiteren in een bepaalde ruimte, het bewerken van je profiel om ongepaste inhoud te verwijderen, vragen om je discussie naar een meer gepaste ruimte te verplaatsen, en dergelijke. Spreek de beheerders niet tegen. Als je zorgen of opmerkingen hebt over moderatie, stuur dan een e-mail naar <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> om contact op te nemen met onze community manager.
commGuideList02C <strong>Do not post images or text that are violent, threatening, or sexually explicit/suggestive, or that promote discrimination, bigotry, racism, sexism, hatred, harassment or harm against any individual or group</strong>. Not even as a joke or meme. This includes slurs as well as statements. Not everyone has the same sense of humor, and so something that you consider a joke may be hurtful to another. <strong>Plaats geen tekst of beeldmateriaal dat gewelddadig, dreigend of seksueel expliciet/suggestief is, of dat discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, seksisme, haat of intimidatie aanwakkeren of letsel dreigen tegenover individuen of groepen</strong>. Zelfs niet als grapje of meme. Dat geldt ook voor scheldwoorden. Niet iedereen heeft het zelfde gevoel voor humor, en dus kan iets grappig bedoeld zijn maar toch kwetsend overkomen.
commGuideList02E <strong>Avoid profanity. This includes milder, religious-based oaths that may be acceptable elsewhere and abbreviated or obscured profanity.</strong> We have people from all religious and cultural backgrounds, and we want to make sure that all of them feel comfortable in public spaces. <strong>If a moderator or staff member tells you that a term is disallowed on Habitica, even if it is a term that you did not realize was problematic, that decision is final.</strong> Additionally, slurs will be dealt with very severely, as they are also a violation of the Terms of Service. <strong>Vermijd vloeken. Dit geldt ook voor mildere religieuze vloeken die elders misschien wel acceptabel zijn, en afgekorte of verhulde vloeken.</strong> Er zijn hier mensen met allerlei religieuze en culturele achtergronden en we willen ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de openbare ruimtes. <strong>Als een beheerder of werknemer zegt dat een term niet toegestaan is op Habitica, zelfs al is het een term waarvan je niet wist dat het problematisch was, die beslissing staat vast.</strong> Vloeken is een overtreding van de algemene voorwaarden, en er wordt streng tegen opgetreden.
commGuideList02K <strong>Avoid posting large header text in the public chat spaces, particularly the Tavern</strong>. Much like ALL CAPS, it reads as if you were yelling, and interferes with the comfortable atmosphere. <strong>Vermijd het plaatsen van berichten met grote tekst in publieke chat ruimtes, voornamelijk de Herberg</strong>. Net als ALLES IN HOOFDLETTERS, leest het alsof je aan het schreeuwen bent en verstoort het de comfortabele atmosfeer.
commGuideList02L <strong>We highly discourage the exchange of personal information -- particularly information that can be used to identify you -- in public chat spaces</strong>. Identifying information can include but is not limited to: your address, your email address, and your API token/password. This is for your safety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked for personal information in a private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff and moderators by either 1) flagging the message, or 2) emailing <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> and including screenshots. <strong>We raden het ten zeerste af om persoonlijke informatie uit te wisselen -- in het bijzonder informatie die je kan identificeren - in publieke chat ruimtes</strong>. Identificerende informatie kan de volgende gegevens bevatten maar is niet beperkt tot deze: je adres, je e-mail adres en je API token/wachtwoord. Dit is voor je veiligheid! Staf of beheerders mogen zulke berichten verwijderen. Als er persoonlijke informatie wordt gevraagd in een privé Gilde, gezelschap of privé bericht, dan raden we je aan om vriendelijk te weigeren en de staf en beheerders te informeren door ofwel 1) het bericht te melden, of 2) een e-mail te sturen naar <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> en screenshots bij te voegen.
commGuidePara019 <strong>In private spaces</strong>, users have more freedom to discuss whatever topics they would like, but they still may not violate the Terms and Conditions, including posting slurs or any discriminatory, violent, or threatening content. Note that, because Challenge names appear in the winner's public profile, ALL Challenge names must obey the public space guidelines, even if they appear in a private space. <strong>In besloten ruimtes</strong> hebben gebruikers meer vrijheid om de onderwerpen te bespreken die ze maar willen, maar ze mogen nog steeds de algemene voorwaarden niet overtreden. Plaats dus geen discriminerend, gewelddadig of bedreigend materiaal. Merk op: omdat namen van uitdagingen komen te staan in het openbare profiel van de winnaar, moeten ALLE uitdagingsnamen voldoen aan de richtlijnen voor openbare ruimtes, zelfs als ze verschijnen in een besloten ruimte.
commGuidePara020 <strong>Private Messages (PMs)</strong> have some additional guidelines. If someone has blocked you, do not contact them elsewhere to ask them to unblock you. Additionally, you should not send PMs to someone asking for support (since public answers to support questions are helpful to the community). Finally, do not send anyone PMs begging for paid content of any kind. <strong>Privé berichten</strong> hebben extra richtlijnen. Als iemand je geblokkeerd heeft, contacteer hen dan niet ergens anders om te vragen om het teniet te doen. Daarnaast zou je geen privéberichten moeten sturen naar iemand die om hulp vraagt (gezien openbare antwoorden nuttig zijn voor de gemeenschap). Als laatste, stuur geen privéberichten om te bedelen voor betaalde inhoud van elke soort.
commGuidePara021 Furthermore, some public spaces in Habitica have additional guidelines. Voor sommige openbare ruimtes in Habitica gelden extra richtlijnen.
commGuideHeadingTavern The Tavern De herberg
commGuidePara022 The Tavern is the main spot for Habiticans to mingle. Daniel the Innkeeper keeps the place spic-and-span, and Lemoness will happily conjure up some lemonade while you sit and chat. Just keep in mind… De herberg is de belangrijkste plek waar Habiticanen samen kunnen komen. Daniël de Barman houdt de boel brandschoon, en Lemoness tovert graag wat limonade voor je tevoorschijn terwijl je ergens een plekje zoekt om te zitten en praten. Onthoud echter wel…
commGuidePara023 <strong>Conversation tends to revolve around casual chatting and productivity or life improvement tips</strong>. Because the Tavern chat can only hold 200 messages, <strong>it isn't a good place for prolonged conversations on topics, especially sensitive ones</strong> (ex. politics, religion, depression, whether or not goblin-hunting should be banned, etc.). These conversations should be taken to an applicable Guild. A Mod may direct you to a suitable Guild, but it is ultimately your responsibility to find and post in the appropriate place. <strong>Gesprekken draaien meestal rond informeel kletsen en productiviteits- of levensverbeteringstips</strong>. Omdat de herbergchat maar 200 berichten kan onthouden <strong>is het geen goede plek voor langere gesprekken over één onderwerp, vooral niet over gevoelige onderwerpen</strong> (zoals politiek, religies, depressie, het wel of niet verbieden van de aardmanjacht, enz.). Deze gesprekken zouden in de daarvoor geschikte gilde verplaatst moeten worden. Een moderator kan je naar een geschikte Gilde sturen, maar het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van, en berichten te sturen op de geschikte plaats.
commGuidePara024 <strong>Don't discuss anything addictive in the Tavern</strong>. Many people use Habitica to try to quit their bad Habits. Hearing people talk about addictive/illegal substances may make this much harder for them! Respect your fellow Tavern-goers and take this into consideration. This includes, but is not exclusive to: smoking, alcohol, pornography, gambling, and drug use/abuse. <strong>Bespreek geen verslavende middelen in de herberg</strong>. Veel mensen gebruiken Habitica om van hun slechte gewoontes af te komen. Gesprekken over verslavende of illegale middelen maakt dit wellicht veel moeilijker voor ze! Toon respect voor je mede-herberggasten en houd hier rekening mee. Hieronder vallen onder andere: roken, alcohol, pornografie, gokken en drugsgebruik en -misbruik.
commGuidePara029 <strong>Public Guilds are much like the Tavern, except that instead of being centered around general conversation, they have a focused theme</strong>. Public Guild chat should focus on this theme. For example, members of the Wordsmiths Guild might be cross if the conversation is suddenly focusing on gardening instead of writing, and a Dragon-Fanciers Guild might not have any interest in deciphering ancient runes. Some Guilds are more lax about this than others, but in general, <strong>try to stay on topic</strong>! <strong>Openbare Gildes lijken op de herberg, behalve dat ze een eigen thema hebben en niet zo gericht zijn op algemene gesprekken.</strong> Openbare chat in de Gildes moet op dit thema gericht zijn. Leden van het Wordsmith-Gilde vinden het waarschijnlijk niet leuk als het gesprek opeens over tuinieren gaat in plaats van over schrijven, en een Drakenfokkersgilde is misschien niet geïnteresseerd in het ontcijferen van oeroude runen. Sommige Gildes zijn hier minder streng in dan anderen, maar over het algemeen geldt: <strong>houd je aan het onderwerp</strong>!