Key English Dutch
commGuidePara003 These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Habitica Wiki on Fandom. As communities grow and change, their rules may adapt from time to time. When there are substantive changes to these Guidelines, you'll hear about it in a Bailey announcement and/or our social media! Deze regels gelden voor alle gemeenschappelijke ruimtes die we gebruiken, inclusief (maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) Trello, GitHub, Weblate, en de Wikia (beter bekend als wiki). Soms doen zich onvoorziene situaties voor, zoals een nieuwe bron van conflict of een wrede dodenbezweerder. Als dit gebeurt, kunnen de beheerders deze richtlijnen aanpassen om de gemeenschap tegen nieuwe dreigingen te beschermen. Vrees niet: je wordt via een aankondiging van Bailey op de hoogte gesteld als de richtlijnen veranderen.
commGuidePara015 Habitica has two kinds of social spaces: public, and private. Public spaces include the Tavern, Public Guilds, GitHub, Trello, and the Wiki. Private spaces are Private Guilds, Party chat, and Private Messages. All Display Names and @usernames must comply with the public space guidelines. To change your Display Name and/or @username, on mobile go to Menu > Settings > Profile. On web, go to User > Settings. Habitica heeft twee soorten gemeenschappelijke ruimtes: openbare en besloten. Openbare ruimtes zijn onder andere de herberg, openbare Gildes, GitHub, Trello, en de Wiki. Besloten ruimtes zijn de particuliere Gildes, groepschat en privéberichten. Alle gebruikersnamen moeten voldoen aan de richtlijnen voor openbare ruimtes. Om je gebruikersnaam te veranderen, ga je op de website naar Gebruiker > Profiel en klik je op de "Bewerken"-knop.
commGuidePara016 When navigating the public spaces in Habitica, there are some general rules to keep everyone safe and happy. In de openbare ruimtes in Habitica gelden enkele regels om iedereen veilig en gelukkig te houden. Voor een avonturier zoals jij zou het niet moeilijk moeten zijn om je eraan te houden!
commGuideList02A <strong>Respect each other</strong>. Be courteous, kind, friendly, and helpful. Remember: Habiticans come from all backgrounds and have had wildly divergent experiences. This is part of what makes Habitica so cool! Building a community means respecting and celebrating our differences as well as our similarities. <strong>Heb respect voor elkaar</strong>. Wees netjes, aardig, vriendelijk en behulpzaam. Onthoud dat Habiticanen uit allerlei verschillende culturen komen en enorm uiteenlopende ervaringen gehad hebben. Dit is een onderdeel van wat Habitica zo cool maakt! Het opbouwen van een gemeenschap betekent dat we zowel onze verschillen als onze gelijkenissen moeten respecteren en vieren. Hier zijn een aantal eenvoudige manieren om elkaar te respecteren:
commGuideList02B <strong>Obey all of the <a href='/static/terms' target='_blank'>Terms and Conditions</a></strong> in both public and private spaces. <strong>Houd je aan de <a href='/static/terms' target='_blank'>algemene voorwaarden</a></strong>.
commGuideList02G <strong>Comply immediately with any Mod request.</strong> This could include, but is not limited to, requesting you limit your posts in a particular space, editing your profile to remove unsuitable content, asking you to move your discussion to a more suitable space, etc. Do not argue with moderators. If you have concerns or comments about moderation, email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> to contact our community manager. <strong>Gehoorzaam moderator verzoeken direct</strong>. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: verzoeken om je berichten te limiteren in een bepaalde ruimt, het bewerken van je profiel om ongepaste inhoud te verwijderen, vragen om je discussie naar een meer gepaste ruimte te verplaatsen, en dergelijke.
commGuideList02C <strong>Do not post images or text that are violent, threatening, or sexually explicit/suggestive, or that promote discrimination, bigotry, racism, sexism, hatred, harassment or harm against any individual or group</strong>. Not even as a joke or meme. This includes slurs as well as statements. Not everyone has the same sense of humor, and so something that you consider a joke may be hurtful to another. <strong>Plaats geen tekst of beeldmateriaal dat gewelddadig, dreigend of seksueel expliciet/suggestief is, of dat discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, seksisme, haat of intimidatie aanwakkeren of letsel dreigen tegenover individuen of groepen</strong>. Zelfs niet als grapje. Dat geldt ook voor scheldwoorden. Niet iedereen heeft het zelfde gevoel voor humor, en dus kan iets grappig bedoeld zijn maar toch kwetsend overkomen. Bewaar je aanvallen voor je dagelijkse taken, niet voor elkaar.
commGuideList02D <strong>Keep discussions appropriate for all ages</strong>. This means avoiding adult topics in public spaces. We have many young Habiticans who use the site, and people come from all walks of life. We want our community to be as comfortable and inclusive as possible. <strong>Houd gesprekken geschikt voor alle leeftijden</strong>. Er zijn veel jonge Habiticanen op de site! Laten we ervoor zorgen dat we geen onschuld bederven of Habiticanen dwarszitten bij het bereiken van hun doelen.
commGuideList02E <strong>Avoid profanity. This includes milder, religious-based oaths that may be acceptable elsewhere and abbreviated or obscured profanity.</strong> We have people from all religious and cultural backgrounds, and we want to make sure that all of them feel comfortable in public spaces. <strong>If a moderator or staff member tells you that a term is disallowed on Habitica, even if it is a term that you did not realize was problematic, that decision is final.</strong> Additionally, slurs will be dealt with very severely, as they are also a violation of the Terms of Service. <strong>Vermijd vloeken. Dit geldt ook voor mildere religieuze vloeken die elders misschien wel acceptabel zijn</strong>. Er zijn hier mensen met allerlei religieuze en culturele achtergronden en we willen ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de openbare ruimtes. <strong>Als een beheerder of werknemer zegt dat een term niet toegestaan is op Habitica, zelfs al is het een term waarvan je niet wist dat het problematisch was, die beslissing staat vast</strong>. Vloeken is een overtreding van de algemene voorwaarden, en er wordt streng tegen opgetreden.
commGuideList02F Avoid extended discussions of divisive topics in the Tavern and where it would be off-topic. If someone mentions something that is allowed by the guidelines but which is hurtful to you, it's okay to politely let them know that. If someone tells you you've made them uncomfortable, take time to reflect instead of responding in anger. But if you feel that a conversation is getting heated, overly emotional, or hurtful, <strong>cease to engage. Instead, report the posts to let us know about it.</strong> Moderators will respond as quickly as possible. You may also email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> and include screenshots if they may be helpful. <strong>Vermijd uitgestrekte discussies of aanstotende onderwerpen in de Herberg en waar het ongerelateerd zou zijn</strong>. Als je vindt dat iemand iets ongepast of kwaadaardig heeft gezegd, grijp dan niet in. Als iemand iets noemt wat toegestaan is volgens de richtlijnen maar schadelijk is voor jou, is het acceptable om dit netjes aan te geven. Als het tegen de richtlijnen of de servicevoorwaarden is, zou je het moeten melden en een moderator hierop laten reageren. Wanneer je twijfelt: meldt het bericht.
commGuideList02J <strong>Do not spam</strong>. Spamming may include, but is not limited to: posting the same comment or query in multiple places, <strong>posting links without explanation or context</strong>, posting nonsensical messages, posting multiple promotional messages about a Guild, Party or Challenge, or posting many messages in a row. If people clicking on a link will result in any benefit to you, you need to disclose that in the text of your message or that will also be considered spam. Mods may decide what constitutes spam at their discretion. <strong>Niet spammen</strong>. Spammen kan inhouden, maar is niet beperkt tot: dezelfde opmerking of verzoek op meerdere plekken te versturen, het versturen van links zonder uitleg of context, onzinnige berichten versturen, meerdere promotieberichten voor een Gilde, gezelschap of uitdaging versturen of veel berichten op een rij versturen. Het vragen naar edelstenen of een abonnement in een van de chatruimtes of via privéberichten wordt ook tot spammen beschouwd. Als het klikken op een link door mensen voor jou gunstig is, moet je dat onthullen in de tekst van het bericht, anders telt dit ook als spammen. <br/><br/>Moderators beslissen of iets behoort tot spam of mogelijk spammen aanmoedigd, zelfs als dit niet je intentie was. Bijvoorbeeld: Een- of tweemalig reclame maken voor een Gilde is acceptabel, maar meerdere berichten in een dag zal waarschijnlijk als spammen gezien worden, ongeacht of de Gilde nuttig is of niet!
commGuideList02L <strong>We highly discourage the exchange of personal information -- particularly information that can be used to identify you -- in public chat spaces</strong>. Identifying information can include but is not limited to: your address, your email address, and your API token/password. This is for your safety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked for personal information in a private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff and moderators by either 1) flagging the message, or 2) emailing <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> and including screenshots. <strong>We raden het ten zeerste af om persoonlijke informatie uit te wisselen -- in het bijzonder informatie die je kan identificeren - in publieke chat ruimtes</strong>. Identificerende informatie kan de volgende gegevens bevatten maar is niet beperkt tot deze: je adres, je e-mail adres en je API token/wachtwoord. Dit is voor je veiligheid! Staf of beheerders mogen zulke berichten verwijderen. Als er persoonlijke informatie wordt gevraagd in een privé Gilde, gezelschap of privé bericht, dan raden we je aan om vriendelijk te weigeren en de staf en beheerders te informeren door ofwel 1) het bericht te melden als het voorkomt in een gezelschap of privé Gilde, of 2) screenshots te maken en het <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Formulier</a> in te vullen.
commGuidePara020 <strong>Private Messages (PMs)</strong> have some additional guidelines. If someone has blocked you, do not contact them elsewhere to ask them to unblock you. Additionally, you should not send PMs to someone asking for support (since public answers to support questions are helpful to the community). Finally, do not send anyone PMs begging for paid content of any kind. <strong>Privé berichten</strong> hebben extra richtlijnen. Als iemand je geblokkeerd heeft, contacteer hen dan niet ergens anders om te vragen om het teniet te doen. Daarnaast zou je geen privéberichten moeten sturen naar iemand die om hulp vraagt (gezien openbare antwoorden nuttig zijn voor de gemeenschap). Als laatste, stuur geen privéberichten om te bedelen voor edelstenen of een abonnement, dit wordt als spam gezien.
commGuidePara020A <strong>If you see a post or private message that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post or private message that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in "Infractions"). You can also contact the Mods by emailing <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem. <strong>Als je een bericht of privébericht ziet waarvan je denkt dat het een overtreding is van de richtlijnen voor openbare ruimtes of als je een bericht of privébericht ziet waarbij je je ongemakkelijk voelt, dan kan je dit melden aan de moderators en medewerkers door op de Melden-knop te klikken</strong>. Een medewerker of moderator zal zo snel mogelijk op de situatie reageren. Let wel dat het opzettelijk melden van onschuldige berichten een overtreding is van deze richtlijnen (zie onderstaand in "Overtredingen"). Je kan ook contact opnemen met de moderators via het formulier onder de 'Bereik Ons'-pagina, of die je ook kan bereiken via het help menu door te klikken op “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Bereike het Moderatie Team</a>.” Je kan dit willen doen als er meerdere problematische berichten door dezelfde persoon in verschillende Gildes zijn, of als de situatie wat uitleg vereist. Je kan ons willen bereiken in je moedertaal als dat het eenvoudigst is voor jou: we zullen mogelijk Google Translate moeten gebruiken, maar we willen dat je jezelf comfortabel voelt bij het ons contacteren indien je een probleem hebt.
commGuidePara035 <strong>If the Guild in question has different kinds of sensitive issues, it is respectful to your fellow Habiticans to place your comment behind a warning (ex. "Warning: references self-harm")</strong>. These may be characterized as trigger warnings and/or content notes, and Guilds may have their own rules in addition to those given here. If possible, please use <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Markdown_Cheat_Sheet' target='_blank'>markdown</a> to hide the potentially sensitive content below line breaks so that those who may wish to avoid reading it can scroll past it without seeing the content. Habitica staff and moderators may still remove this material at their discretion. <strong>Als het Gilde over andere gevoelige onderwerpen gaat, is het goed om respect te tonen naar je mede-Habiticanen door een waarschuwing te plaatsen in je berichten (zoals "Waarschuwing: verwijzing naar zelfverminking")</strong>. Deze kunnen getoond worden als waarschuwingen en/of inhoudsnotities, en Gildes mogen hun eigen regels hebben in samenhang met de regels die hier vermeld zijn. Gebruik indien mogelijk <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Markdown_Cheat_Sheet' target='_blank'>Markdown</a> om de mogelijk gevoelige inhoud te verbergen onder witlijnen zodat zij die het willen vermijden erlangs kunnen scrollen zonder de inhoud te zien. Habitica-medewerkers en -moderators mogen dit materiaal alsnog verwijderen.
commGuidePara036 Additionally, the sensitive material should be topical -- bringing up self-harm in a Guild focused on fighting depression may make sense, but is probably less appropriate in a music Guild. If you see someone who is repeatedly violating this guideline, especially after several requests, please flag the posts and our community manager via <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a>. Bovendien, het gevoelige materiaal moet actueel zijn. Beginnen over zelfverminking in een Gilde die zich focust op het strijden tegen depressie kan zinvol zijn, maar is waarschijnlijk minder gepast in een Muziekgilde. Als je iemand ziet die deze richtlijn herhaaldelijk overtreedt, vooral na meerdere verzoeken om ermee op te houden, rapporteerd dan alsjeblieft de berichten en licht de moderators in via het <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Formulier</a>.
commGuideList05D Impersonation of Staff or Moderators - this includes claiming user-created spaces not affiliated with Habitica are official and/or moderated by Habitica or its Mods/staff Je voordoen als medewerker of moderator
commGuideList07B Any statements or actions that trigger a "Please Don't" from a Mod. When you are asked not to do something publicly, this in itself can be a consequence. If Mods have to issue many of these corrections to the same person, it may count as a larger infraction Alle opmerkingen waarop je een "Alsjeblieft niet" te horen krijgt. Als een beheerder "Doe dat alsjeblieft niet" tegen een gebruiker moet zeggen, kan dat als een zeer kleine overtreding tellen voor die gebruiker. Bijvoorbeeld: "Ga alsjeblieft niet door met beargumenteren waarom we deze feature zouden moeten implementeren nadat we je meerdere keren gezegd hebben dat dat niet haalbaar is." Veelal is het krijgen van een "Alsjeblieft niet"-opmerking het enige gevolg, maar als beheerders vaak genoeg "Alsjeblieft niet" moeten zeggen tegen de zelfde gebruiker, gaan deze kleine overtredingen tellen als gematigde overtredingen.
commGuidePara060B If your account is banned (a severe consequence), you will not be able to log into Habitica and will receive an error message upon attempting to log in. <strong>If you wish to apologize or make a plea for reinstatement, please email the staff at <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> with your User ID</strong> (which will be given in the error message) or @username. It is <strong>your</strong> responsibility to reach out if you desire reconsideration or reinstatement. Als je account verbannen is (een ernstige consequentie), dan kan je niet inloggen op Habitica en krijg je een foutmelding wanneer je het probeert. <strong>Als je je excuses wilt aanbieden of verzoeken om terug te mogen komen, stuur dan een e-mail naar het personeel via <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> met je UUID</strong> (dat wordt weergegeven in de foutmelding). Het is <strong>jouw</strong> verantwoordelijkheid om ons te bereiken indien je terug wilt komen naar Habitica.
commGuideList10A1 If your actions result in revocation of your chat privileges, a Moderator or Staff member will PM you and/or post in the forum in which you were muted to notify you of the reason for your muting and the length of time for which you will be muted and/or the action required for reinstatement. You will be reinstated if you comply politely with the actions required and agree to abide by the Community Guidelines and ToS Als je acties resulteren in het afnemen van je chatrechten, dan stuurt een moderator of medewerker een privébericht naar je en/of plaatst een bericht op het forum waar je gedempt bent om uit te leggen waarom je gedempt bent en voor hoe lang. Na die periode krijg je je chatrechten terug, er vanuit gaand dat je bereid bent je gedrag aan te passen waarvoor je gedempt bent en je aan de gemeenschapsregels houdt.