Key English Dutch
tavernCommunityGuidelinesPlaceholder Friendly reminder: this is an all-ages chat, so please keep content and language appropriate! Consult the Community Guidelines in the sidebar if you have questions. Vriendelijke aanwijzing: dit is een chat voor alle leeftijden, dus houd inhoud en taal gepast! Raadpleeg de Gemeenschapsrichtlijnen in de zijbalk als je vragen hebt.
lastUpdated Last updated: Laatste update:
commGuideHeadingWelcome Welcome to Habitica! Welkom in Habitica!
commGuidePara001 Greetings, adventurer! Welcome to Habitica, the land of productivity, healthy living, and the occasional rampaging gryphon. We have a cheerful community full of helpful people supporting each other on their way to self-improvement. To fit in, all it takes is a positive attitude, a respectful manner, and the understanding that everyone has different skills and limitations -- including you! Habiticans are patient with one another and try to help whenever they can. Wees gegroet, avonturier! Welkom in Habitica, het land van productiviteit, een gezonde levensstijl en de incidentele op hol geslagen griffioen. We hebben een vrolijke gemeenschap van behulpzame mensen die elkaar ondersteunen op weg naar zelfverbetering. Om er bij te passen heb je alleen een positieve houding, respectvolle manieren, en het begrip dat iedereen andere vaardigheden en limieten heeft -- inclusief jij! Habiticanen zijn geduldig met elkaar en proberen te helpen waar mogelijk.
commGuidePara002 To help keep everyone safe, happy, and productive in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you start chatting. Om iedereen in de gemeenschap veilig, gelukkig en productief te houden, hebben we enkele richtlijnen. We hebben ze zorgvuldig samengesteld om zo vriendelijk en leesbaar mogelijk te zijn. Neem alsjeblieft even de tijd om ze door te lezen voordat je begint met chatten.
commGuideHeadingInteractions Interactions in Habitica Interacties in Habitica
commGuideHeadingPublicGuilds Public Guilds Openbare Gildes
commGuideHeadingSevereInfractions Severe Infractions Ernstige overtredingen
commGuidePara052 Severe infractions greatly harm the safety of Habitica's community and users, and therefore have severe consequences as a result. Ernstige overtredingen brengen ernstige schade toe aan de veiligheid van de gebruikers en gemeenschap van Habitica en hebben daarom ernstige gevolgen als resultaat.
commGuidePara053 The following are examples of some severe infractions. This is not a comprehensive list. Hieronder volgen enkele voorbeelden van ernstige overtredingen. Dit is geen complete lijst.
commGuideList05A Violation of Terms and Conditions Overtreden van de algemene voorwaarden
commGuideList05B Hate Speech/Images, Harassment/Stalking, Cyber-Bullying, Flaming, and Trolling Haatzaaien door tekst of beeldmateriaal, intimidatie/stalking, cyberpesten, ruzie zoeken en trolling
commGuideList05C Violation of Probation Overtreding van voorwaardelijke straf
commGuideList05E Repeated Moderate Infractions Herhaalde gematigde overtredingen
commGuideList05F Creation of a duplicate account to avoid consequences (for example, making a new account to chat after having chat privileges revoked) Een nieuw account aanmaken om gevolgen te ontlopen (zoals een nieuw account aanmaken om te kunnen chatten nadat je je chatprivileges verloren hebt)
commGuideList05G Intentional deception of Staff or Moderators in order to avoid consequences or to get another user in trouble Opzettelijk liegen tegen medewerkers of moderators om gevolgen te vermijden of een andere gebruiker in problemen te brengen
commGuideHeadingModerateInfractions Moderate Infractions Gematigde overtredingen
commGuidePara054 Moderate infractions do not make our community unsafe, but they do make it unpleasant. These infractions will have moderate consequences. When in conjunction with multiple infractions, the consequences may grow more severe. Gematigde overtredingen zorgen er niet voor dat onze gemeenschap onveilig wordt, maar ze maken hem wel onprettig. Deze overtredingen hebben gematigde gevolgen. Na meerdere overtredingen kunnen de gevolgen ernstiger worden.
commGuidePara055 The following are some examples of Moderate Infractions. This is not a comprehensive list. Hieronder volgen enkele voorbeelden van gematigde overtredingen. Dit is geen complete lijst.