Key English Dutch
tavernCommunityGuidelinesPlaceholder Friendly reminder: this is an all-ages chat, so please keep content and language appropriate! Consult the Community Guidelines in the sidebar if you have questions. Vriendelijke aanwijzing: dit is een chat voor alle leeftijden, dus houd inhoud en taal gepast! Raadpleeg de Gemeenschapsrichtlijnen in de zijbalk als je vragen hebt.
lastUpdated Last updated: Laatste update:
commGuideHeadingWelcome Welcome to Habitica! Welkom in Habitica!
commGuidePara001 Greetings, adventurer! Welcome to Habitica, the land of productivity, healthy living, and the occasional rampaging gryphon. We have a cheerful community full of helpful people supporting each other on their way to self-improvement. To fit in, all it takes is a positive attitude, a respectful manner, and the understanding that everyone has different skills and limitations -- including you! Habiticans are patient with one another and try to help whenever they can. Wees gegroet, avonturier! Welkom in Habitica, het land van productiviteit, een gezonde levensstijl en de incidentele op hol geslagen griffioen. We hebben een vrolijke gemeenschap van behulpzame mensen die elkaar ondersteunen op weg naar zelfverbetering. Om er bij te passen heb je alleen een positieve houding, respectvolle manieren, en het begrip dat iedereen andere vaardigheden en limieten heeft -- inclusief jij! Habiticanen zijn geduldig met elkaar en proberen te helpen waar mogelijk.
commGuidePara002 To help keep everyone safe, happy, and productive in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you start chatting. Om iedereen in de gemeenschap veilig, gelukkig en productief te houden, hebben we enkele richtlijnen. We hebben ze zorgvuldig samengesteld om zo vriendelijk en leesbaar mogelijk te zijn. Neem alsjeblieft even de tijd om ze door te lezen voordat je begint met chatten.
commGuideHeadingInteractions Interactions in Habitica Interacties in Habitica
commGuideList02K <strong>Avoid posting large header text in the public chat spaces, particularly the Tavern</strong>. Much like ALL CAPS, it reads as if you were yelling, and interferes with the comfortable atmosphere. <strong>Vermijd het plaatsen van berichten met grote tekst in publieke chat ruimtes, voornamelijk de Herberg</strong>. Net als ALLES IN HOOFDLETTERS, leest het alsof je aan het schreeuwen bent en verstoort het de comfortabele atmosfeer.
commGuidePara019 <strong>In private spaces</strong>, users have more freedom to discuss whatever topics they would like, but they still may not violate the Terms and Conditions, including posting slurs or any discriminatory, violent, or threatening content. Note that, because Challenge names appear in the winner's public profile, ALL Challenge names must obey the public space guidelines, even if they appear in a private space. <strong>In besloten ruimtes</strong> hebben gebruikers meer vrijheid om de onderwerpen te bespreken die ze maar willen, maar ze mogen nog steeds de algemene voorwaarden niet overtreden. Plaats dus geen discriminerend, gewelddadig of bedreigend materiaal. Merk op: omdat namen van uitdagingen komen te staan in het openbare profiel van de winnaar, moeten ALLE uitdagingsnamen voldoen aan de richtlijnen voor openbare ruimtes, zelfs als ze verschijnen in een besloten ruimte.
commGuidePara021 Furthermore, some public spaces in Habitica have additional guidelines. Voor sommige openbare ruimtes in Habitica gelden extra richtlijnen.
commGuideHeadingTavern The Tavern De herberg
commGuidePara022 The Tavern is the main spot for Habiticans to mingle. Daniel the Innkeeper keeps the place spic-and-span, and Lemoness will happily conjure up some lemonade while you sit and chat. Just keep in mind… De herberg is de belangrijkste plek waar Habiticanen samen kunnen komen. Daniël de Barman houdt de boel brandschoon, en Lemoness tovert graag wat limonade voor je tevoorschijn terwijl je ergens een plekje zoekt om te zitten en praten. Onthoud echter wel…
commGuidePara023 <strong>Conversation tends to revolve around casual chatting and productivity or life improvement tips</strong>. Because the Tavern chat can only hold 200 messages, <strong>it isn't a good place for prolonged conversations on topics, especially sensitive ones</strong> (ex. politics, religion, depression, whether or not goblin-hunting should be banned, etc.). These conversations should be taken to an applicable Guild. A Mod may direct you to a suitable Guild, but it is ultimately your responsibility to find and post in the appropriate place. <strong>Gesprekken draaien meestal rond informeel kletsen en productiviteits- of levensverbeteringstips</strong>. Omdat de herbergchat maar 200 berichten kan onthouden <strong>is het geen goede plek voor langere gesprekken over één onderwerp, vooral niet over gevoelige onderwerpen</strong> (zoals politiek, religies, depressie, het wel of niet verbieden van de aardmanjacht, enz.). Deze gesprekken zouden in de daarvoor geschikte gilde verplaatst moeten worden. Een moderator kan je naar een geschikte Gilde sturen, maar het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van, en berichten te sturen op de geschikte plaats.
commGuidePara024 <strong>Don't discuss anything addictive in the Tavern</strong>. Many people use Habitica to try to quit their bad Habits. Hearing people talk about addictive/illegal substances may make this much harder for them! Respect your fellow Tavern-goers and take this into consideration. This includes, but is not exclusive to: smoking, alcohol, pornography, gambling, and drug use/abuse. <strong>Bespreek geen verslavende middelen in de herberg</strong>. Veel mensen gebruiken Habitica om van hun slechte gewoontes af te komen. Gesprekken over verslavende of illegale middelen maakt dit wellicht veel moeilijker voor ze! Toon respect voor je mede-herberggasten en houd hier rekening mee. Hieronder vallen onder andere: roken, alcohol, pornografie, gokken en drugsgebruik en -misbruik.
commGuideHeadingPublicGuilds Public Guilds Openbare Gildes
commGuidePara029 <strong>Public Guilds are much like the Tavern, except that instead of being centered around general conversation, they have a focused theme</strong>. Public Guild chat should focus on this theme. For example, members of the Wordsmiths Guild might be cross if the conversation is suddenly focusing on gardening instead of writing, and a Dragon-Fanciers Guild might not have any interest in deciphering ancient runes. Some Guilds are more lax about this than others, but in general, <strong>try to stay on topic</strong>! <strong>Openbare Gildes lijken op de herberg, behalve dat ze een eigen thema hebben en niet zo gericht zijn op algemene gesprekken.</strong> Openbare chat in de Gildes moet op dit thema gericht zijn. Leden van het Wordsmith-Gilde vinden het waarschijnlijk niet leuk als het gesprek opeens over tuinieren gaat in plaats van over schrijven, en een Drakenfokkersgilde is misschien niet geïnteresseerd in het ontcijferen van oeroude runen. Sommige Gildes zijn hier minder streng in dan anderen, maar over het algemeen geldt: <strong>houd je aan het onderwerp</strong>!
commGuidePara031 Some public Guilds will contain sensitive topics such as depression, religion, politics, etc. This is fine as long as the conversations therein do not violate any of the Terms and Conditions or Public Space Rules, and as long as they stay on topic. Sommige openbare Gildes bespreken gevoelige onderwerpen zoals depressie, religie, politiek, en dergelijke. Dit is prima, zolang de gesprekken in het gilde de algemene voorwaarden of richtlijnen voor openbare ruimtes niet overtreden, en zolang ze over het onderwerp blijven gaan.
commGuidePara033 <strong>Public Guilds may NOT contain 18+ content. If they plan to regularly discuss sensitive content, they should say so in the Guild description</strong>. This is to keep Habitica safe and comfortable for everyone. <strong>Openbare Gildes mogen GEEN 18+ materiaal bevatten. Als ze van plan zijn om regelmatig gevoelig materiaal te bespreken, moeten ze dat aangeven in de beschrijving van het gilde</strong>. Dit houdt Habitica voor iedereen veilig en comfortabel.
commGuidePara037 <strong>No Guilds, Public or Private, should be created for the purpose of attacking any group or individual</strong>. Creating such a Guild is grounds for an instant ban. Fight bad habits, not your fellow adventurers! <strong>Er mogen geen gildes, openbaar of besloten, gecreëerd worden met het doel om een persoon of groep aan te vallen</strong>. Zo'n gilde starten is reden voor een onmiddellijke royering. Vecht tegen je slechte gewoontes, niet tegen je mede-avonturiers!
commGuidePara038 <strong>All Tavern Challenges and Public Guild Challenges must comply with these rules as well</strong>. <strong>Alle uitdagingen die door de herberg of door openbare gildes georganiseerd worden, moeten zich ook aan deze regels houden</strong>.
commGuideHeadingInfractionsEtc Infractions, Consequences, and Restoration Overtredingen, gevolgen en herstel