Key English Dutch
tavernCommunityGuidelinesPlaceholder Friendly reminder: this is an all-ages chat, so please keep content and language appropriate! Consult the Community Guidelines in the sidebar if you have questions. Vriendelijke aanwijzing: dit is een chat voor alle leeftijden, dus houd inhoud en taal gepast! Raadpleeg de Gemeenschapsrichtlijnen in de zijbalk als je vragen hebt.
lastUpdated Last updated: Laatste update:
commGuideHeadingWelcome Welcome to Habitica! Welkom in Habitica!
commGuidePara001 Greetings, adventurer! Welcome to Habitica, the land of productivity, healthy living, and the occasional rampaging gryphon. We have a cheerful community full of helpful people supporting each other on their way to self-improvement. To fit in, all it takes is a positive attitude, a respectful manner, and the understanding that everyone has different skills and limitations -- including you! Habiticans are patient with one another and try to help whenever they can. Wees gegroet, avonturier! Welkom in Habitica, het land van productiviteit, een gezonde levensstijl en de incidentele op hol geslagen griffioen. We hebben een vrolijke gemeenschap van behulpzame mensen die elkaar ondersteunen op weg naar zelfverbetering. Om er bij te passen heb je alleen een positieve houding, respectvolle manieren, en het begrip dat iedereen andere vaardigheden en limieten heeft -- inclusief jij! Habiticanen zijn geduldig met elkaar en proberen te helpen waar mogelijk.
commGuidePara002 To help keep everyone safe, happy, and productive in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you start chatting. Om iedereen in de gemeenschap veilig, gelukkig en productief te houden, hebben we enkele richtlijnen. We hebben ze zorgvuldig samengesteld om zo vriendelijk en leesbaar mogelijk te zijn. Neem alsjeblieft even de tijd om ze door te lezen voordat je begint met chatten.
commGuidePara003 These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Habitica Wiki on Fandom. As communities grow and change, their rules may adapt from time to time. When there are substantive changes to these Guidelines, you'll hear about it in a Bailey announcement and/or our social media! Deze regels gelden voor alle gemeenschappelijke ruimtes die we gebruiken, inclusief (maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) Trello, GitHub, Weblate, en de Wikia (beter bekend als wiki). Soms doen zich onvoorziene situaties voor, zoals een nieuwe bron van conflict of een wrede dodenbezweerder. Als dit gebeurt, kunnen de beheerders deze richtlijnen aanpassen om de gemeenschap tegen nieuwe dreigingen te beschermen. Vrees niet: je wordt via een aankondiging van Bailey op de hoogte gesteld als de richtlijnen veranderen.
commGuideHeadingInteractions Interactions in Habitica Interacties in Habitica
commGuidePara015 Habitica has two kinds of social spaces: public, and private. Public spaces include the Tavern, Public Guilds, GitHub, Trello, and the Wiki. Private spaces are Private Guilds, Party chat, and Private Messages. All Display Names and @usernames must comply with the public space guidelines. To change your Display Name and/or @username, on mobile go to Menu > Settings > Profile. On web, go to User > Settings. Habitica heeft twee soorten gemeenschappelijke ruimtes: openbare en besloten. Openbare ruimtes zijn onder andere de herberg, openbare Gildes, GitHub, Trello, en de Wiki. Besloten ruimtes zijn de particuliere Gildes, groepschat en privéberichten. Alle gebruikersnamen moeten voldoen aan de richtlijnen voor openbare ruimtes. Om je gebruikersnaam te veranderen, ga je op de website naar Gebruiker > Profiel en klik je op de "Bewerken"-knop.
commGuidePara016 When navigating the public spaces in Habitica, there are some general rules to keep everyone safe and happy. In de openbare ruimtes in Habitica gelden enkele regels om iedereen veilig en gelukkig te houden. Voor een avonturier zoals jij zou het niet moeilijk moeten zijn om je eraan te houden!
commGuidePara017 Here's the quick version, but we encourage you to read in more detail below:
commGuideList01A Terms & Conditions apply across all spaces, including private guilds, party chat, and messages.
commGuideList01B Prohibited: Any communication that is violent, threatening, promoting of discrimination etc. including memes, images, and jokes.
commGuideList01C All discussions must be appropriate for all ages and be free of profanity.
commGuideList01D Please comply with mod requests.
commGuideList01E Do not instigate or engage in contentious conversation in the Tavern.
commGuideList01F No begging for paid items, spamming, or large header text/all caps.
commGuideList02A <strong>Respect each other</strong>. Be courteous, kind, friendly, and helpful. Remember: Habiticans come from all backgrounds and have had wildly divergent experiences. This is part of what makes Habitica so cool! Building a community means respecting and celebrating our differences as well as our similarities. <strong>Heb respect voor elkaar</strong>. Wees netjes, aardig, vriendelijk en behulpzaam. Onthoud dat Habiticanen uit allerlei verschillende culturen komen en enorm uiteenlopende ervaringen gehad hebben. Dit is een onderdeel van wat Habitica zo cool maakt! Het opbouwen van een gemeenschap betekent dat we zowel onze verschillen als onze gelijkenissen moeten respecteren en vieren. Hier zijn een aantal eenvoudige manieren om elkaar te respecteren:
commGuideList02B <strong>Obey all of the <a href='/static/terms' target='_blank'>Terms and Conditions</a></strong> in both public and private spaces. <strong>Houd je aan de <a href='/static/terms' target='_blank'>algemene voorwaarden</a></strong>.
commGuideList02G <strong>Comply immediately with any Mod request.</strong> This could include, but is not limited to, requesting you limit your posts in a particular space, editing your profile to remove unsuitable content, asking you to move your discussion to a more suitable space, etc. Do not argue with moderators. If you have concerns or comments about moderation, email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> to contact our community manager. <strong>Gehoorzaam moderator verzoeken direct</strong>. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: verzoeken om je berichten te limiteren in een bepaalde ruimt, het bewerken van je profiel om ongepaste inhoud te verwijderen, vragen om je discussie naar een meer gepaste ruimte te verplaatsen, en dergelijke.
commGuideList02C <strong>Do not post images or text that are violent, threatening, or sexually explicit/suggestive, or that promote discrimination, bigotry, racism, sexism, hatred, harassment or harm against any individual or group</strong>. Not even as a joke or meme. This includes slurs as well as statements. Not everyone has the same sense of humor, and so something that you consider a joke may be hurtful to another. <strong>Plaats geen tekst of beeldmateriaal dat gewelddadig, dreigend of seksueel expliciet/suggestief is, of dat discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, seksisme, haat of intimidatie aanwakkeren of letsel dreigen tegenover individuen of groepen</strong>. Zelfs niet als grapje. Dat geldt ook voor scheldwoorden. Niet iedereen heeft het zelfde gevoel voor humor, en dus kan iets grappig bedoeld zijn maar toch kwetsend overkomen. Bewaar je aanvallen voor je dagelijkse taken, niet voor elkaar.