Key English Polish
search Search Szukaj
cancel Cancel Anuluj
edit Edit Edytuj
delete Delete Usuń
back Back Powrót
all All Wszystko
weak Weak Słabe
strong Strong Mocne
due Due Zaplanowane
grey Grey Szare
dated Dated Z datą
done Done Gotowe
name Name Nazwa
change Change Zmień
description Description Opis
summary Summary Podsumowanie
clear Clear Wyczyść
use Use Użyj
reset_tips Reset Tutorials Zresetuj podpowiedzi
titles.settings Settings Ustawienia