Key English Ukrainian
tutorial_overview Here we are! I’ve filled out some tasks for you based on your interests. Try adding a few of your own. You can edit any task by tapping the title. Ось так! Я додав для Вас кілька завдань відповідно до Ваших інтересів. Спробуйте додати кілька своїх. Ви можете редагувати будь-яке завдання, торкнувшись заголовка.
tutorial_habits_1 First up is Habits. They can be positive Habits you want to improve or negative Habits you want to quit. Перш за все, це звички. Це можуть бути позитивні звички, які Ви хочете покращити, або негативні звички, від яких Ви хочете відмовитися.
tutorial_habits_2 Every time you do a positive Habit, tap the + to get experience and gold! Кожен раз, коли Ви робите позитивну звичку, торкайтеся +, щоб отримати досвід і золото!
tutorial_habits_3 If you slip up and do a negative Habit, tapping the - will reduce your avatar’s health to help you stay accountable. Якщо Ви не втримались і зробили негативну звичку, торкністья -, це зменшить здоров'я Вашого аватара, щоб допомогти Вам залишатися відповідальним.
tutorial_habits_4 Give it a shot! You can explore the other task types through the bottom navigation. Спробуйте! Ви можете досліджувати інші типи завдань за допомогою нижньої навігації.
tutorial_dailies_1 Make Dailies for time sensitive tasks that need to be done on a regular schedule. Робіть щоденки для важливих за часом завдань, які потрібно виконувати за регулярним графіком.
tutorial_dailies_2 Be careful — if you miss one, your avatar will take damage overnight. Checking them off consistently brings great rewards! Будьте обережні — якщо Ви пропустите один, Ваш аватар зазнає пошкоджень протягом ночі. Постійне їх виконання приносить великі винагороди!
tutorial_todos_1 Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once. Використовуйте завдання, щоб відстежувати задачі, які потрібно виконати лише один раз.
tutorial_todos_2 If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead! Якщо завдання має бути виконано до певного часу, встановіть дату виконання. Схоже, що Ви можете відзначити одне вже зараз – вперед!
tutorial_rewards_1 Buy gear for your avatar with the gold you earn! Купуйте спорядження для свого аватара за зароблене золото!
tutorial_rewards_2 You can also make real-world Custom Rewards based on what motivates you. Ви також можете створювати реальні спеціальні винагороди на основі того, що Вас мотивує.
tutorial_tasks_complete That's all for now. If you need a reminder, check the FAQ section. Це все на даний момент. Якщо вам потрібно нагадування, перегляньте розділ ЧаПи.
tutorial_skills Skills are special abilities that have powerful effects! Tap on a skill to use it. It will cost Mana (the blue bar), which you earn by checking in every day and by completing your real-life tasks. Check out the FAQ in the menu for more info! Навички — це особливі здібності, які мають потужний ефект! Торкніться навику, щоб ним скористатися. Це буде коштувати ману (синя смуга), яку Ви поновлюєте, входячи щодня та виконуючи свої реальні завдання. Перегляньте поширені запитання в меню для отримання додаткової інформації!
tutorial_party This is where you and your friends can hold each other accountable to your goals and fight monsters with your tasks! Тут Ви і Ваші друзі можете мотивувати один одного та боротися з монстрами за допомогою своїх завдань!
tutorial_tavern Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun! Ласкаво просимо до таверни, загальнодоступної кімнати для спілкування всіх віків! Тут Ви можете поспілкуватися про продуктивність та поставити запитання. Веселіться!
tutorial_stats Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time. Торкніться сірої кнопки, щоб розподілити всі характеристики одночасно, або торкніться стрілок, щоб встановити їх по одній за раз.