Key English Bulgarian
fix21Streaks 21-Day Streaks 21-дневни серии
chatExtension <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Chat Extension</a> and <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Chat Extension</a> <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Чат Разширение</a> и <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Чат Разширение</a>
beeminder Beeminder Beeminder
csv (CSV) (CSV)
json (JSON) (JSON)
giftedGemsInfo <%= name %> gifted you <%= amount %> Gems <%= name %> Ви подари <%= amount %> диамант(а)
giftedSubscriptionInfo <%= name %> gifted you a <%= months %> month subscription <%= name %> Ви подари <%= months %> месец(а) абонамент
webhookBooleanOption "<%= option %>" must be a Boolean value. „<%= option %>“ трябва да има булева стойност.
paypal PayPal PayPal
qrCode QR Code QR-код
regIdRequired RegId is required „RegId“ е задължително
xml (XML) (XML)
subscriptionReminders Subscriptions Reminders Абонаментни Напомняния
webhookURL Webhook URL Адрес на уеб-куката
APITokenWarning If you need a new API Token (e.g., if you accidentally shared it), email <%= hrefTechAssistanceEmail %> with your User ID and current Token. Once it is reset you will need to re-authorize everything by logging out of the website and mobile app and by providing the new Token to any other Habitica tools that you use. Ако Ви трябва нов жетон за ППИ (ако например старият Ви вече не е таен), пишете на <%= hrefTechAssistanceEmail %>, посочвайки потребителския си идентификатор и текущия си жетон. След като той бъде подновен, ще трябва отново да разрешите достъпа на всичко, което сте използвали, като излезете от профила си в уеб сайта и мобилното приложение, и след това въведете новия си жетон във всички инструменти за Хабитика, които използвате.
dailyDueDefaultViewPop With this option set, the Dailies tasks will default to 'due' instead of 'all' Ако е зададено, по подразбиране ще се показва разделът с „чакащи“ ежедневни задачи, вместо този с „всички“
startAdvCollapsedPop With this option set, Advanced Settings will be hidden when you first open a task for editing. Ако е зададено, разширените настройки отначало ще бъдат скрити, когато отворите задача за редактиране.
feedback If you'd like to give us feedback, please enter it below - we'd love to know what you liked or didn't like about Habitica! Don't speak English well? No problem! Use the language you prefer. Ако искате да ни изпратите отзивите си, моля, въведете ги по-долу. Ще се радваме да научим какво Ви е харесало, или пък не, в Хабитика! Не говорите английски добре? Няма проблем! Пишете на който искате език.
fixValuesText1 If you've encountered a bug or made a mistake that unfairly changed your character (damage you shouldn't have taken, Gold you didn't really earn, etc.), you can manually correct your numbers here. Yes, this makes it possible to cheat: use this feature wisely, or you'll sabotage your own habit-building! Ако сте попаднали на технически проблем или сте допуснали грешка, която смятате, че е променила героя Ви нечестно (получили сте щети, които не е трябвало да получавате, или злато, което не сте спечелили наистина и т.н.), можете ръчно да поправите числата си тук. Да, тук можете да мамите: използвайте тази функционалност разумно или ще саботирате собственото си изграждане на навици!
timezoneInfo If that time zone is wrong, first reload this page using your browser's reload or refresh button to ensure that Habitica has the most recent information. If it is still wrong, adjust the time zone on your PC and then reload this page again.<br><br> <strong>If you use Habitica on other PCs or mobile devices, the time zone must be the same on them all.</strong> If your Dailies have been resetting at the wrong time, repeat this check on all other PCs and on a browser on your mobile devices. Ако този часови пояс е грешен, първо, презаредете страницата чрез бутона за презареждане или опресняване на браузъра си, за да е сигурно, че Хабитика разполага с най-актуалните данни. Ако все още има грешка, настройте часовия пояс на компютъра си и след това презаредете тази страница отново.<br><br> <strong>Ако използвате Хабитика на други компютри или мобилни устройства, часовият пояс трябва да бъде еднакъв на всички тях.</strong> Ако ежедневните Ви задачи се подновяват в грешно време, повторете тази проверка на всичките си останали компютри и чрез браузъра на всички свои мобилни устройства.