Key English Bulgarian
fix21Streaks 21-Day Streaks 21-дневни серии
about About Относно
addLocalAuth Add Email and Password Login Добавяне на метод за вписване чрез е-поща и парола
startAdvCollapsed Advanced Settings in tasks start collapsed Разширените настройки на задачите да бъдат скрити поначало
amazonPayments Amazon Payments Плащания през Amazon
mysticHourglass <%= amount %> Mystic Hourglass Тайнствени пясъчни часовници: <%= amount %>
API API ППИ
APIToken API Token (this is a password - see warning above!) Жетон за ППИ (Това е на практика парола — вижте предупреждението по-горе!)
APIv3 API v3 ППИ версия 3
apply Apply Прилагане
deleteSocialAccountText Are you sure? This will delete your account forever, and it can never be restored! You will need to register a new account to use Habitica again. Banked or spent Gems will not be refunded. If you're absolutely certain, type "<%= magicWord %>" into the text box below. Наистина ли искате това? Профилът Ви ще бъде изтрит завинаги и няма да може да бъде възстановен! Ще трябва да регистрирате нов профил, ако искате да използвате Хабитика отново. Закупените и използваните диаманти няма да Ви бъдат възстановени. Ако сте напълно сигурен/на в решението си, въведете „<%= magicWord %>“ (без кавичките) в полето по-долу.
deleteLocalAccountText Are you sure? This will delete your account forever, and it can never be restored! You will need to register a new account to use Habitica again. Banked or spent Gems will not be refunded. If you're absolutely certain, type your password into the text box below. Наистина ли искате това? Профилът Ви ще бъде изтрит завинаги и няма да може да бъде възстановен! Ще трябва да регистрирате нов профил, ако искате да използвате Хабитика отново. Закупените и използваните диаманти няма да Ви бъдат възстановени. Ако сте напълно сигурен/на в решението си, въведете паролата си в полето.
sureChangeCustomDayStartTime Are you sure you want to change your Custom Day Start time? Your Dailies will next reset the first time you use Habitica after <%= time %>. Make sure you have completed your Dailies before then! Наистина ли искате да промените персонализираното начало на деня си? Ежедневните Ви задачи ще бъдат подновени при първото влизане в Хабитика след <%= time %>. Уверете се, че сте изпълнили ежедневните си задачи преди това време!
chatExtension <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Chat Extension</a> and <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Chat Extension</a> <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Чат Разширение</a> и <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Чат Разширение</a>
webhookIdAlreadyTaken A webhook with the id <%= id %> already exists. Вече съществува уеб-кука с идентификатор „<%= id %>“.
dataToolDesc A webpage that shows you certain information from your Habitica account, such as statistics about your tasks, equipment, and skills. Страница, която може да Ви покаже разнообразна информация, извлечена от Вашия профил в Хабитика, като например статистики относно Вашите задачи, екипировка и умения.
beeminder Beeminder Beeminder
benefits Benefits Предимства
showBaileyPop Bring Bailey the Town Crier out of hiding so you can review past news. Градският глашатай Бейли ще се покаже, за да можете да прегледате по-старите новини.
unsubscribeAllEmailsText By checking this box, I certify that I understand that by unsubscribing from all emails, Habitica will never be able to notify me via email about important changes to the site or my account. Поставяйки отметка тук, аз потвърждавам, че разбирам, че отписвайки се от всички е-писма, Хабитика няма да може да ме уведомява по е-поща за важните промени по уеб сайта или профила ми.