Key English Bulgarian
usernameIssueLength Usernames must be between 1 and 20 characters. Потребителските имена трябва да бъдат с дължина между 1 и 20 знака.
usernameIssueForbidden Usernames may not contain restricted words. Потребителските имена не може да съдържат забранени думи.
usernameIssueSlur Usernames may not contain inappropriate language. Потребителските имена не може да съдържат неприлични думи.
usernameIssueInvalidCharacters Usernames can only contain letters a to z, numbers 0 to 9, hyphens, or underscores. Потребителското име може да съдържа само латинските букви от „a“ до „z“, числата от 0 до 9, тире и долна черта.
userData User Data Потребителски данни
unsubscribedSuccessfully Unsubscribed successfully! Вие се отписахте успешно!
timezone Time Zone Часови пояс
amazonPaymentsRecurring Ticking the checkbox below is necessary for your subscription to be created. It allows your Amazon account to be used for ongoing payments for <strong>this</strong> subscription. It will not cause your Amazon account to be automatically used for any future purchases. Поставянето на отметка в полето по-долу е задължително, за да се създаде абонаментът Ви. Това позволява да се използва регистрацията Ви в Amazon за плащанията за <strong>този</strong> абонамент. Регистрацията Ви в Amazon няма да бъде автоматично използвана за никакви други бъдещи плащания.
thirdPartyApps Third Party Apps Външни приложения
pushDeviceNotFound The user has no push device with this id. Потребителят няма устройство за известия с този идентификатор.
invalidPasswordResetCode The supplied password reset code is invalid or has expired. Кодът за нулиране на паролата е неправилен или с изтекла давност.
noWebhookWithId There is no webhook with the id <%= id %>. Няма уеб-кука с идентификатор „<%= id %>“.
invalidWebhookId the "id" parameter should be a valid UUID. параметърът „id“ (идентификатор) трябва да бъде правилно форматиран идентификатор UUID.
chatExtensionDesc The Chat Extension for Habitica adds an intuitive chat box to all of habitica.com. It allows users to chat in the Tavern, their party, and any guilds they are in. Чат Разширението за Habitica добавя интуитивен чат прозорец за цялата habitica.com. Позволява на потребителите да чатят в Кръчмата, групата им и в гилдиите, в които са членове.
weeklyRecaps Summaries of your account activity in the past week (Note: this is currently disabled due to performance issues, but we hope to have this back up and sending e-mails again soon!) Информация относно дейността на профила Ви през последната седмица. (Забележка: в момента това е изключено поради проблеми с производителността, но се надяваме да го включим отново скоро!)
detachedSocial Successfully removed <%= network %> authentication from your account Връзката с <%= network %> беше премахната успешно от профила Ви
addedLocalAuth Successfully added local authentication Местното удостоверяване беше добавено успешно
subscriptionReminders Subscriptions Reminders Абонаментни Напомняния
stickyHeader Sticky header Лепкава горна част
resetAccPop Start over, removing all levels, gold, gear, history, and tasks. Започнете отначало, премахвайки всички нива, злато, екипировка, история и задачи.