Key English Bulgarian
unsubscribedTextOthers You won't receive any other email from Habitica. Няма да получавате повече е-писма от Хабитика.
wonChallenge You won a Challenge! Вие спечелихте предизвикателство!
invitedParty You were invited to a Party Бяхте поканени в Група
invitedGuild You were invited to a Guild Бяхте поканени в Гилдия
usernameVerifiedConfirmation Your username, <%= username %>, is confirmed! Вашето потребителско име, <%= username %>, е потвърдено!
changeUsernameDisclaimer Your username is used for invitations, @mentions in chat, and messaging. It must be 1 to 20 characters, containing only letters a to z, numbers 0 to 9, hyphens, or underscores, and cannot include any inappropriate terms. Потребителското ви име се ползва за покани, @споменавания в чата и съобщения, трябва да е от 1 до 20 символа, да съдържа само буквите от a до z, цифрите от 0 до 9, тирета или долни черти и не може да съдържа неприлични думи.
questStarted Your Quest has Begun Мисията Ви започна
passwordChangeSuccess Your password was successfully changed to the one you just chose. You can now use it to access your account. Паролата Ви беше успешно променена с новата, която избрахте. Вече можете да я използвате, за да влезете в профила си.
nextCron Your Dailies will next reset the first time you use Habitica after <%= time %>. Make sure you have completed your Dailies before this time! Ежедневните Ви задачи ще бъдат подновени при първото влизане в Хабитика след <%= time %>. Уверете се, че сте изпълнили ежедневните си задачи преди това!
customDayStartHasChanged Your custom day start has changed. Вашето персонализирано начало на деня беше променено.
enableClassPop You opted out of the class system initially. Would you like now to opt-in? Вие първоначално отказахте да се възползвате от класовата система. Искате ли да се включите сега?
unsubscribedTextUsers You have successfully unsubscribed from all Habitica emails. You can enable only the emails you want to receive from <a href="/user/settings/notifications">Settings > &gt; Notifications</a> (requires login). Вие се отписахте успешно от всички е-писма на Хабитика. Можете да включите само е-писмата, които искате да получавате, от <a href="/user/settings/notifications">Настройки > &gt; Известия </a> (изисква да влезете в системата).
purchasedPlanExtraMonths You have <strong><%= months %> months</strong> of extra subscription credit. Имате <strong><%= months %> допълнителни месеца</strong> към абонамента си.
xml (XML) (XML)
helpWithTranslation Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>! Искате ли да помогнете с превода на Habitica? Чудесно! Посетете <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">Aspiring Linguists Guild</a>!
dailyDueDefaultViewPop With this option set, the Dailies tasks will default to 'due' instead of 'all' Ако е зададено, по подразбиране ще се показва разделът с „чакащи“ ежедневни задачи, вместо този с „всички“
startAdvCollapsedPop With this option set, Advanced Settings will be hidden when you first open a task for editing. Ако е зададено, разширените настройки отначало ще бъдат скрити, когато отворите задача за редактиране.
webhookURL Webhook URL Адрес на уеб-куката
webhooks Webhooks Уеб-куки
resetText1 WARNING! This resets many parts of your account. This is highly discouraged, but some people find it useful in the beginning after playing with the site for a short time. ВНИМАНИЕ! Това нулира части от профила Ви. Това е силно непрепоръчително, но някои хора го смятат за полезно в началото, след като са използвали уеб сайта известно време.