Key English Bulgarian
pushDeviceAdded Push device added successfully Устройството за получаване на известия беше добавено успешно
pushDeviceNotFound The user has no push device with this id. Потребителят няма устройство за известия с този идентификатор.
pushDeviceRemoved Push device removed successfully. Устройството за известия беше премахнато успешно.
buyGemsGoldCap Gem cap raised to <%= amount %> Ограничението на Диаманти беше повишено до <%= amount %>
mysticHourglass <%= amount %> Mystic Hourglass Тайнствени пясъчни часовници: <%= amount %>
purchasedPlanExtraMonths You have <strong><%= months %> months</strong> of extra subscription credit. Имате <strong><%= months %> допълнителни месеца</strong> към абонамента си.
consecutiveSubscription Consecutive Subscription Последователен абонамент
consecutiveMonths Consecutive Months: Последователни месеци:
gemCapExtra Gem Cap Bonus Бонус към Ограничението на Диаманти
mysticHourglasses Mystic Hourglasses: Тайнствени пясъчни часовници:
mysticHourglassesTooltip Mystic Hourglasses Тайнствени пясъчни часовници
paypal PayPal PayPal
amazonPayments Amazon Payments Плащания през Amazon
amazonPaymentsRecurring Ticking the checkbox below is necessary for your subscription to be created. It allows your Amazon account to be used for ongoing payments for <strong>this</strong> subscription. It will not cause your Amazon account to be automatically used for any future purchases. Поставянето на отметка в полето по-долу е задължително, за да се създаде абонаментът Ви. Това позволява да се използва регистрацията Ви в Amazon за плащанията за <strong>този</strong> абонамент. Регистрацията Ви в Amazon няма да бъде автоматично използвана за никакви други бъдещи плащания.
timezone Time Zone Часови пояс
timezoneInfo If that time zone is wrong, first reload this page using your browser's reload or refresh button to ensure that Habitica has the most recent information. If it is still wrong, adjust the time zone on your PC and then reload this page again.<br><br> <strong>If you use Habitica on other PCs or mobile devices, the time zone must be the same on them all.</strong> If your Dailies have been resetting at the wrong time, repeat this check on all other PCs and on a browser on your mobile devices. Ако този часови пояс е грешен, първо, презаредете страницата чрез бутона за презареждане или опресняване на браузъра си, за да е сигурно, че Хабитика разполага с най-актуалните данни. Ако все още има грешка, настройте часовия пояс на компютъра си и след това презаредете тази страница отново.<br><br> <strong>Ако използвате Хабитика на други компютри или мобилни устройства, часовият пояс трябва да бъде еднакъв на всички тях.</strong> Ако ежедневните Ви задачи се подновяват в грешно време, повторете тази проверка на всичките си останали компютри и чрез браузъра на всички свои мобилни устройства.
push Push Известия
about About Относно
setUsernameNotificationTitle Confirm your username! Потвърдете потребителското си име!
usernameIssueSlur Usernames may not contain inappropriate language. Потребителските имена не може да съдържат неприлични думи.