Key English Bulgarian
apply Apply Прилагане
promoCode Promo Code Промоционален код
promoCodeApplied Promo Code Applied! Check your inventory Промоционалният код беше приложен! Проверете инвентара си
promoPlaceholder Enter Promotion Code Въведете промоционален код
displayInviteToPartyWhenPartyIs1 Display Invite To Party button when party has 1 member. Показване на бутона за канене в групата, когато в нея има 1 член.
saveCustomDayStart Save Custom Day Start Запазване
registration Registration Регистрация
addLocalAuth Add Email and Password Login Добавяне на метод за вписване чрез е-поща и парола
generateCodes Generate Codes Създаване на кодове
generate Generate Създаване
getCodes Get Codes Получаване на кодове
webhooks Webhooks Уеб-куки
webhooksInfo Habitica provides webhooks so that when certain actions occur in your account, information can be sent to a script on another website. You can specify those scripts here. Be careful with this feature because specifying an incorrect URL can cause errors or slowness in Habitica. For more information, see the wiki's <a target="_blank" href="https://habitica.fandom.com/wiki/Webhooks">Webhooks</a> page. Хабитика предоставя уеб-куки, чрез които може да се изпрати информация до скрипт на друг уеб сайт, когато с профила Ви се случат определени действия. Можете да посочите тези скриптове тук. Внимавайте с тази функционалност, тъй като ако посочите неправилен адрес, това може да предизвика грешки или забавяния в Хабитика. За повече информация вижте страницата в уикито относно <a target="_blank" href="https://habitica.fandom.com/wiki/Webhooks">уеб-куките</a>.
enabled Enabled Включено
webhookURL Webhook URL Адрес на уеб-куката
invalidUrl invalid url грешен адрес
invalidWebhookId the "id" parameter should be a valid UUID. параметърът „id“ (идентификатор) трябва да бъде правилно форматиран идентификатор UUID.
webhookBooleanOption "<%= option %>" must be a Boolean value. „<%= option %>“ трябва да има булева стойност.
webhookIdAlreadyTaken A webhook with the id <%= id %> already exists. Вече съществува уеб-кука с идентификатор „<%= id %>“.
noWebhookWithId There is no webhook with the id <%= id %>. Няма уеб-кука с идентификатор „<%= id %>“.