Key English Bulgarian
sureChangeCustomDayStartTime Are you sure you want to change your Custom Day Start time? Your Dailies will next reset the first time you use Habitica after <%= time %>. Make sure you have completed your Dailies before then! Наистина ли искате да промените персонализираното начало на деня си? Ежедневните Ви задачи ще бъдат подновени при първото влизане в Хабитика след <%= time %>. Уверете се, че сте изпълнили ежедневните си задачи преди това време!
customDayStartHasChanged Your custom day start has changed. Вашето персонализирано начало на деня беше променено.
nextCron Your Dailies will next reset the first time you use Habitica after <%= time %>. Make sure you have completed your Dailies before this time! Ежедневните Ви задачи ще бъдат подновени при първото влизане в Хабитика след <%= time %>. Уверете се, че сте изпълнили ежедневните си задачи преди това!
customDayStartInfo1 Habitica defaults to check and reset your Dailies at midnight in your own time zone each day. You can customize that time here. По подразбиране Хабитика проверява и нулира ежедневните Ви задачи в полунощ Ваше време, всеки ден. Можете да промените това време тук.
misc Misc Разни
showHeader Show Header Показване на горната част
changePass Change Password Промяна на паролата
changeUsername Change Username Промяна на потребителско име
changeEmail Change Email Address Промяна на е-пощата
newEmail New Email Address Нов адрес на е-поща
oldPass Old Password Стара парола
newPass New Password Нова парола
confirmPass Confirm New Password Повторете новата парола
newUsername New Username Ново потребителско име
dangerZone Danger Zone Опасна зона
resetText1 WARNING! This resets many parts of your account. This is highly discouraged, but some people find it useful in the beginning after playing with the site for a short time. ВНИМАНИЕ! Това нулира части от профила Ви. Това е силно непрепоръчително, но някои хора го смятат за полезно в началото, след като са използвали уеб сайта известно време.
resetText2 You will lose all your levels, Gold, and Experience points. All your tasks (except those from challenges) will be deleted permanently and you will lose all of their historical data. You will lose all your equipment but you will be able to buy it all back, including all limited edition equipment or subscriber Mystery items that you already own (you will need to be in the correct class to re-buy class-specific gear). You will keep your current class and your pets and mounts. You might prefer to use an Orb of Rebirth instead, which is a much safer option and which will preserve your tasks and equipment. Ще загубите всичките си нива, злато и точки опит. Всички задачи (освен тези от предизвикателства) ще бъдат изтрити завинаги и ще загубите цялата им история. Ще загубите всичката си екипировка, но ще можете да си купите отново всичко, включително предметите от ограничени серии и тайнствените предмети за абонати, които притежавате в момента (ще трябва да използвате правилния клас, за да закупите отново класово-специфичната екипировка). Ще запазите текущия си клас, както и любимците и превозите си. Вместо това, може да предпочетете да използвате Кълбото на прераждането, което е много по-безопасно и ще запази задачите и екипировката Ви.
deleteLocalAccountText Are you sure? This will delete your account forever, and it can never be restored! You will need to register a new account to use Habitica again. Banked or spent Gems will not be refunded. If you're absolutely certain, type your password into the text box below. Наистина ли искате това? Профилът Ви ще бъде изтрит завинаги и няма да може да бъде възстановен! Ще трябва да регистрирате нов профил, ако искате да използвате Хабитика отново. Закупените и използваните диаманти няма да Ви бъдат възстановени. Ако сте напълно сигурен/на в решението си, въведете паролата си в полето.
deleteSocialAccountText Are you sure? This will delete your account forever, and it can never be restored! You will need to register a new account to use Habitica again. Banked or spent Gems will not be refunded. If you're absolutely certain, type "<%= magicWord %>" into the text box below. Наистина ли искате това? Профилът Ви ще бъде изтрит завинаги и няма да може да бъде възстановен! Ще трябва да регистрирате нов профил, ако искате да използвате Хабитика отново. Закупените и използваните диаманти няма да Ви бъдат възстановени. Ако сте напълно сигурен/на в решението си, въведете „<%= magicWord %>“ (без кавичките) в полето по-долу.
API API ППИ