Key English Bulgarian
fixValPop Manually change values like Health, Level, and Gold. Ръчна промяна на стойности като здраве, ниво и злато.
invalidLevel Invalid value: Level must be 1 or greater. Неправилна стойност: Нивото трябва да бъде 1 или по-голямо.
enableClass Enable Class System Включване на класовата система
enableClassPop You opted out of the class system initially. Would you like now to opt-in? Вие първоначално отказахте да се възползвате от класовата система. Искате ли да се включите сега?
resetAccPop Start over, removing all levels, gold, gear, history, and tasks. Започнете отначало, премахвайки всички нива, злато, екипировка, история и задачи.
deleteAccount Delete Account Изтриване на профила
deleteAccPop Cancel and remove your Habitica account. Изтрива и премахва Вашия профил в Хабитика.
feedback If you'd like to give us feedback, please enter it below - we'd love to know what you liked or didn't like about Habitica! Don't speak English well? No problem! Use the language you prefer. Ако искате да ни изпратите отзивите си, моля, въведете ги по-долу. Ще се радваме да научим какво Ви е харесало, или пък не, в Хабитика! Не говорите английски добре? Няма проблем! Пишете на който искате език.
qrCode QR Code QR-код
dataExport Data Export Изнасяне на данни
saveData Here are a few options for saving your data. Ето няколко възможности за запазване на данните Ви.
habitHistory Habit History История на навиците
exportHistory Export History: Сваляне на историята:
csv (CSV) (CSV)
userData User Data Потребителски данни
exportUserData Export User Data: Сваляне на потребителските данни:
export Export Изнасяне
xml (XML) (XML)
json (JSON) (JSON)
customDayStart Custom Day Start Персонализирано начало на деня