Key English Bulgarian
settings Settings Настройки
language Language Език
americanEnglishGovern In the event of a discrepancy in the translations, the American English version governs. В случай на разминаване в превода, за правилна се счита версията на американски английски език.
helpWithTranslation Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>! Искате ли да помогнете с превода на Habitica? Чудесно! Посетете <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">Aspiring Linguists Guild</a>!
stickyHeader Sticky header Лепкава горна част
newTaskEdit Open new tasks in edit mode Новите задачи да се отварят в режим на редактиране
dailyDueDefaultView Set Dailies default to 'due' tab По подразбиране да се показва разделът с „чакащи“ ежедневни задачи
dailyDueDefaultViewPop With this option set, the Dailies tasks will default to 'due' instead of 'all' Ако е зададено, по подразбиране ще се показва разделът с „чакащи“ ежедневни задачи, вместо този с „всички“
reverseChatOrder Show chat messages in reverse order Съобщенията в чата да се показват в обратен ред
startAdvCollapsed Advanced Settings in tasks start collapsed Разширените настройки на задачите да бъдат скрити поначало
startAdvCollapsedPop With this option set, Advanced Settings will be hidden when you first open a task for editing. Ако е зададено, разширените настройки отначало ще бъдат скрити, когато отворите задача за редактиране.
dontShowAgain Don't show this again Да не се показва повече
suppressLevelUpModal Don't show popup when gaining a level Да не се показва изскачащ прозорец при вдигане на ниво
suppressHatchPetModal Don't show popup when hatching a pet Да не се показва изскачащ прозорец при излюпване на любимец
suppressRaisePetModal Don't show popup when raising a pet into a mount Да не се показва изскачащ прозорец, когато любимец се превърне в превоз
suppressStreakModal Don't show popup when attaining a Streak achievement Да не се показва изскачащ прозорец при спечелване на постижение за серия
showTour Show Tour Показване на обиколката
showBailey Show Bailey Показване на Бейли
showBaileyPop Bring Bailey the Town Crier out of hiding so you can review past news. Градският глашатай Бейли ще се покаже, за да можете да прегледате по-старите новини.
fixVal Fix Character Values Промяна на стойностите на героя