Key English Bulgarian
rebirthNew Rebirth: New Adventure Available! Прераждане: Очаква Ви ново приключение!
rebirthUnlock You've unlocked Rebirth! This special Market item allows you to begin a new game at level 1 while keeping your tasks, achievements, pets, and more. Use it to breathe new life into Habitica if you feel you've achieved it all, or to experience new features with the fresh eyes of a beginning character! Вие отключихте Прераждане! Този специален предмет Ви позволява да започнете нова игра от 1-во ниво като запазите своите задачи, постижения, любимци и т.н. Използвайте го, за да вдъхнете нов живот в Хабитика, ако смятате, че сте постигнали всичко, или ако искате да опитате новите функционалности през очите на нов герой!
rebirthAchievement You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level! Започнахте ново приключение! Това е прераждане №<%= number %> за Вас, а най-високото ниво, което сте достигали, е <%= level %>. За да спечелите отново това постижение, започнете ново приключение, когато достигнете още по-високо ниво!
rebirthAchievement100 You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is 100 or higher. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached at least 100! Започнахте ново приключение! Това е прераждане №<%= number %> за Вас, а най-високото ниво, което сте достигали, е 100 или по-високо. За да спечелите отново това постижение, започнете ново приключение, когато достигнете поне ниво 100!
rebirthBegan Began a New Adventure Започнал(а) ново приключение
rebirthText Began <%= rebirths %> New Adventures Започнал(а) ново приключение <%= rebirths %> пъти
rebirthOrb Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level <%= level %>. Използвал(а) Кълбо на прераждане, за да започне отново след достигане на ниво <%= level %>.
rebirthOrb100 Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level 100 or higher. Използвал(а) Кълбо на прераждане, за да започне отново след достигане на ниво 100 или по-високо.
rebirthOrbNoLevel Used an Orb of Rebirth to start over. Използвал(а) Кълбо на прераждане, за да започне отново.
rebirthName Orb of Rebirth Кълбо за прераждане
rebirthComplete You have been reborn! Вие бяхте прероден(а)!
nextFreeRebirth <strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth <strong><%= days %> дни</strong> до <strong>БЕЗПЛАТНО</strong> Кълбо на Прераждане